Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

7 lutego 2017

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 20 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Głównym celem projektu jest polepszenie relacji pomiędzy organami spółdzielni a ich członkami. Autorzy projektu wskazują, iż opisywana nowelizacja przyczyni się do uszczegółowienia oraz rozszerzenia aktualnie obowiązujących zasad, wprowadzi również szereg zupełnie nowych regulacji. Wśród proponowanych zmian znaleźć można m.in. obniżenie wysokości wpisowego do poziomu nieprzekraczającego 1/8 minimalnego wynagrodzenia, jak również obowiązki: prowadzenia osobnego rachunku dla każdego budynku znajdującego się w zasobach spółdzielni oraz naliczania opłat w oparciu o takie koszty, jakie są generowane w miejscu ich powstania. Dodatkowo, w rocznych sprawozdaniach z działalności finansowej spółdzielni trzeba będzie wykazywać różnice, jakie zachodzą pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania a przychodami z opłat – oddzielnie dla każdej nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem, mającym przyczynić się do wzmocnienia podmiotowej roli członka spółdzielni jest obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową strony internetowej, na której mają być udostępniane dokumenty stanowiące o istnieniu spółdzielni, a w części przeznaczonej wyłącznie dla jej członków – także dokumentów świadczących o czynnościach gospodarczych spółdzielni. Kolejnym ważnym zapisem jest propozycja wprowadzenia do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych możliwości powołania przez zgromadzenie ogólne nowego, niezależnego organu, opartego na inicjatywnie społecznej. Zgromadzenie ogólne mogłoby powołać taki organ w następstwie rozpatrzenia odpowiedniego wniosku, złożonego przez osoby zamieszkujące na obszarze, na którym taki organ miałby działać. Projekt poselski przewiduje również wiele zmian dotyczących organów spółdzielni, m.in. wprowadza zasadę kadencyjności zarządu, jak również nakłada na radę nadzorczą obowiązek merytorycznej i finansowej oceny zasadności propozycji przedłożonych przez zarząd do akceptacji walnego zgromadzenia, a dotyczących przedmiotu działalności spółdzielni i jej rozwoju. Co ważne, projekt zakłada również powstanie wspólnoty mieszkaniowej z mocy prawa w nieruchomości spółdzielczej z chwilą, gdy w danej nieruchomości zostanie przeniesiona w odrębną własność taka liczba lokali, których udziały przekroczą 20% wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zgodnie z postanowieniami projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną