Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby jeden z Uniwersytetów Medycznych zapłacił mu 1 mln złotych tytułem zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przeprowadzeniem badań DNA i zniszczeniem lub zgubieniem materiału genetycznego, który był dowodem w postępowaniu karnym, w którym powód został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem mężczyzny to wskutek zaniechań strony pozwanej sąd karny wydał wobec niego niekorzystny wyrok. Powód twierdził też, że naruszono też jego dobro osobiste w postaci prawa do obrony w postępowaniu karnym. Sąd I instancji oddalił powództwo, a jego stanowisko poparł sąd odwoławczy wskazując, że prawo do obrony w procesie karnym nie jest dobrem osobistym. Co więcej, jak zauważył sąd mężczyzna przypisując odpowiedzialność pozwanemu za niesłuszne skazanie swej osoby, zmierzał de facto do kwestionowania prawomocnego wyroku karnego, a takie postępowanie jest niezgodne z przepisem art. 11 kpc, w myśl którego ,,ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną”. Powód nie zaaprobował  takiego poglądu i wywiódł skargę kasacyjną, żądając w niej dokonania przez Sąd wykładni przepisu art. 23 kc i stwierdzenia, czy prawo do obrony w postępowaniu karnym jest istotnie chronione w oparciu o regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia tejże skargi do rozpoznania, gdyż w jego opinii w sprawie nie ziściła się przesłanka nieważności postępowania. Co więcej, w opinii SN skarga nie była zasadna, wszak wszelkie kwestie, których wyjaśnienia domagał się skarżący, były już uprzednio rozważane przez SN. Sąd Najwyższy podkreślił też,  że zasada z art. 11 kpc ma charakter bezwzględny. W oparciu o nią osoby prawomocnie skazane za przestępstwo nie mogą podważać ustaleń wyroku skazującego. Niedopuszczalnym jest też wykorzystywanie postępowania cywilnego do weryfikacji ustaleń prawomocnego wyroku karnego, a sam proces o ochronę dóbr osobistych nie może prowadzić do podważania oceny dowodów wykorzystanych w postępowaniu karnym.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną