Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy  - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz o każdym innym miejscu, które zostanie uzgodnione z pracodawcą. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż takie miejsce musi spełniać odpowiednie warunki do wykonywania pracy zdalnej, a więc przede wszystkim warunki lokalowe i techniczne. Uzgodnienie pomiędzy stronami stosunku pracy może nastąpić już przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. W przypadku trwania stosunku pracy inicjatywa pracy zdalnej może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i pracownika, z tym że w przypadku wniosku pracownika wymaga  się, aby był on złożony na piśmie - bez różnicy przy tym czy będzie to forma papierowa czy elektroniczna. 

W nowelizacji, oprócz wyżej opisanego trybu uzgodnienia, został przewidziany dodatkowy tryb przejścia pracownika na pracę zdalną, a mianowicie – na polecenie pracodawcy. Tryb ten, w przeciwieństwie do trybu uzgodnienia, nie wymaga zgodnego porozumienia stron, jednak nie jest do końca arbitralnym uprawnieniem pracodawcy. Nie jest bowiem tak, że pracodawca w każdym czasie oraz niezależnie od warunków mieszkaniowych pracownika może polecić mu wykonywanie pracy zdalnej. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

- w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą być spełnione, aby pracodawca mógł skorzystać z tego trybu. Niezbędne dodatkowo jest, aby pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia, złożył oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. W konsekwencji, jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, skorzystanie przez pracodawcę z trybu polecenia nie jest możliwe.

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną