Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń  - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

2 lutego 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

Aktualnie Kodeks Cywilny przewiduje, iż podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, jednakże po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo, termin ten ma ulec skróceniu do lat 6. Projekt zmian zakłada, iż do obowiązków sądu będzie należało ustalenie, czy dane roszczenie się przedawniło, co uniemożliwić ma egzekucję roszczeń już przedawnionych. Nie będzie już zatem konieczności dokonywania określonych czynności formalnych przez dłużnika. Zdaniem autorów projektu, obowiązujące przepisy poświęcone instytucji przedawnienia – nie są prawidłowe. Autorzy zawuważają, iż choć podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, to w odniesieniu do mandatu za jazdę bez biletu wynosi 1 rok, z kolei w przypadku roszczenia operatora sieci kablowej – jest to okres 2 lat. Dodatkowo autorzy zauważają, iż aktualnie sąd prowadzi postępowanie rozpoczęte pozwem wierzyciela, nawet wówczas, gdy okres przedawnienia już upłynął, a odstąpić od rozpatrywania roszczenia sąd może dopiero wtedy, kiedy dłużnik złoży odpowiedni wniosek. Co ważne, jeśli dłużnik z takim wnioskiem nie wystąpi – sąd może nakazać egzekucję komorniczą. Na takich działaniach natomiast korzystają przede wszystkim firmy windykacyjne, skupujące przedawnione roszczenia. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, z uwagi na szybkość prac nad projektem, mogłyby one wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zaznaczył również, iż priorytetowym celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. Warto podkreślić, iż omawiany projekt nie przewiduje zmian terminów roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy świadczeniami okresowymi – terminy te dalej będą wynosić 3 lata. Warto podkreślić, że opisywane zmiany obejmą nie tylko roszczenia pomiędzy osobami prywatnymi, ale również między firmami czy też pomiędzy firmą a osobą prywatną. Projekt zmian Kodeksu Cywilnego przewiduje dodatkowo, iż w sytuacji, gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia, z chwilą, kiedy wyrok się uprawomocni, zacznie biec ponowny termin przedawnienia. Aktualnie jest to 10 lat, po zmianach okres ten ma wynosić 3 lata. Autorzy projektu podkreślają, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie egzekucji. Co ciekawe, zmianie miałby ulec również sposób ustalenia początku i końca biegu przedawnienia. Projekt zakłada, iż początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się zarówno o roszczeniu jak i o zobowiązanej z tego tytułu osobie. Takie rozwiązanie ma zagwarantować lepszą ochronę interesów wierzyciela. Końcem biegu przedawnienia ma być zaś ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym termin upływa. Warto zauważyć, iż obecnie przepisy łączą początek biegu przedawnienia z wymagalnością roszczenia, co w rzeczywistości często bywa trudne do ustalenia. Zmiany, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz Kodeksu Cywilnego, obejmą również postanowienia Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, bank będzie zobowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o jego zajęciu, pomimo faktycznego zablokowania środków pieniężnych, bank nie będzie mógł również przekazać ich komornikowi przez 14 dni. W tym czasie dłużnik będzie mógł wystąpić z powództwem o wstrzymanie egzekucji, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Takie rozwiązanie nie obejmie jednak sytuacji, gdy komornik chce ściągnąć rentę lub alimenty.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną