Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

10 stycznia 2017

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/16, podjął uchwałę, w której wypowiedział się na temat powództwa o przywrócenie posiadania rzeczy. Wskazał mianowicie, że powództwo takie nie może być skutecznie dochodzone przeciwko tej osobie, która choć naruszyła posiadanie rzeczy, to w toku sprawy przeniosła posiadanie rzeczy na inną osobę. Orzekający w sprawie Sąd Rejonowy, uwzględniając częściowo żądania powódki, nakazał pozwanym spółkom, aby umożliwiły powódce dostęp do urządzeń znajdujących się na wskazanej w wyroku działce, nadto wydanie określonej części działki oraz umożliwienie dostępu do niej, ale również wydanie powódce znajdującego się na działce budynku biurowego. SR nie wziął po uwagę, że strona pozwana (będąca zarazem użytkownikiem wieczystym gruntu objętego żądaniem) po doręczeniu jej odpisu pozwu, przeniosła najpierw użytkowanie wieczyste, a potem posiadanie nieruchomości na rzecz innej spółki, która w toku postępowania wystąpiła z interwencją uboczną po stronie pozwanych. Sąd Rejonowy uznał bowiem ten fakt za nieistotny. Sąd Okręgowy, rozpatrujący apelację pozwanych i interwenienta uznał, że kwestia legitymacji biernej pozwanych jest na tyle złożona, że wymaga zajęcia stanowiska przez SN. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem: „czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania”? W pierwszej kolejność SN zauważył, że postępowanie o przywrócenie naruszonego posiadania jest szczególnym rodzajem postępowania i cechuje się pewnymi odrębnościami. Przede wszystkim SN zauważył, że w sprawach o naruszenie posiadania Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie bada zaś samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. Takie postępowanie charakteryzuje się również brakiem możliwości wytoczenia powództwa wzajemnego. Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził, że żądanie przywrócenia naruszonego posiadania jest żądaniem skierowanym do stanu faktycznego, a nie do prawa. Dodatkowo zauważył, że żądanie przywrócenia stanu poprzedniego przez wydanie rzeczy wystosowane wobec naruszyciela, może być skutecznie dochodzone tylko wówczas, gdy naruszyciel ma sporną rzecz w swoim ręku. A zatem - zdaniem SN - za bezprzedmiotowe uznać należy żądanie skierowane wobec takiego podmiotu, który wyzbył się swojego posiadania, bowiem w tym momencie przestał on już być legitymowany biernie. Jest to ważna odrębność w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem, w którym zbycie rzeczy nie ma wpływu na dalszy tok postępowania, a nabywca za zgodą strony przeciwnej może wstąpić w miejsce zbywcy.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną