Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

10 stycznia 2017

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/16, podjął uchwałę, w której wypowiedział się na temat powództwa o przywrócenie posiadania rzeczy. Wskazał mianowicie, że powództwo takie nie może być skutecznie dochodzone przeciwko tej osobie, która choć naruszyła posiadanie rzeczy, to w toku sprawy przeniosła posiadanie rzeczy na inną osobę. Orzekający w sprawie Sąd Rejonowy, uwzględniając częściowo żądania powódki, nakazał pozwanym spółkom, aby umożliwiły powódce dostęp do urządzeń znajdujących się na wskazanej w wyroku działce, nadto wydanie określonej części działki oraz umożliwienie dostępu do niej, ale również wydanie powódce znajdującego się na działce budynku biurowego. SR nie wziął po uwagę, że strona pozwana (będąca zarazem użytkownikiem wieczystym gruntu objętego żądaniem) po doręczeniu jej odpisu pozwu, przeniosła najpierw użytkowanie wieczyste, a potem posiadanie nieruchomości na rzecz innej spółki, która w toku postępowania wystąpiła z interwencją uboczną po stronie pozwanych. Sąd Rejonowy uznał bowiem ten fakt za nieistotny. Sąd Okręgowy, rozpatrujący apelację pozwanych i interwenienta uznał, że kwestia legitymacji biernej pozwanych jest na tyle złożona, że wymaga zajęcia stanowiska przez SN. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem: „czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania”? W pierwszej kolejność SN zauważył, że postępowanie o przywrócenie naruszonego posiadania jest szczególnym rodzajem postępowania i cechuje się pewnymi odrębnościami. Przede wszystkim SN zauważył, że w sprawach o naruszenie posiadania Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie bada zaś samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. Takie postępowanie charakteryzuje się również brakiem możliwości wytoczenia powództwa wzajemnego. Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził, że żądanie przywrócenia naruszonego posiadania jest żądaniem skierowanym do stanu faktycznego, a nie do prawa. Dodatkowo zauważył, że żądanie przywrócenia stanu poprzedniego przez wydanie rzeczy wystosowane wobec naruszyciela, może być skutecznie dochodzone tylko wówczas, gdy naruszyciel ma sporną rzecz w swoim ręku. A zatem - zdaniem SN - za bezprzedmiotowe uznać należy żądanie skierowane wobec takiego podmiotu, który wyzbył się swojego posiadania, bowiem w tym momencie przestał on już być legitymowany biernie. Jest to ważna odrębność w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem, w którym zbycie rzeczy nie ma wpływu na dalszy tok postępowania, a nabywca za zgodą strony przeciwnej może wstąpić w miejsce zbywcy.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną