NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

10 stycznia 2017

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OSK 2445/14 orzekł, iż osoba ubiegająca się o prawo jazdy i podejmująca szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców ma prawo oczekiwać, że podmiot taki działa legalnie i podlega stosownemu nadzorowi przez organy państwa. Wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: skarżąca w 2007 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta L. o wydanie prawa jazdy kategorii B. Zdała ona wymagane egzaminy, a niezbędne dokumenty załączyła do wniosku. Prezydent Miasta orzekł o wydaniu skarżącej prawa jazdy wskazanej kategorii. Jednakże w 2013 r. do Urzędu Miejskiego w L. wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego, na mocy którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów w postaci zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla przyszłych kierowców, ponieważ zaświadczenia te jako poświadczające nieprawdę uznano za pochodzące z przestępstwa. W obliczu stwierdzenia, że również zaświadczenie przedłożone przez skarżącą było fałszywe - uchylono decyzję o wydaniu skarżącej prawa jazdy. Skarżąca odwołała się od powyższego rozstrzygnięcia, argumentując, że nie zdawała sobie sprawy zarówno w chwili rozpoczęcia kursu jak i po jego ukończeniu, że ośrodek szkoleniowy nie posiada uprawnień do prowadzenia kursów, a wydane zaświadczenia były nielegalne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało jednak w mocy decyzję organu I instancji. Skarżąca na tę decyzję złożyła skargę do WSA we Wrocławiu, domagając się jej uchylenia. Sąd ten zgodnie z jej żądaniem, uchylił zarówno tę decyzję jak i rozstrzygnięcie je poprzedzające, co uzasadnił tym, że nie można przyjąć, iż fakt przedłożenia przez skarżącą fałszywego zaświadczenia jest równoznaczny z tym, że nie ukończyła ona szkolenia, a zatem nie spełniła jednej z przesłanek umożliwiających wydanie jej prawa jazdy. Od tego wyroku z kolei skargę kasacyjną wniosło SKO w L. Rozpatrując skargę, NSA stwierdził, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Sąd ten podkreślił, że osoba podejmująca szkolenie dla przyszłych kierowców może oczekiwać i ufać, że zaświadczenie wydane jej po ukończeniu szkoleń przewidzianych harmonogramem, będzie stanowiło dokument uprawniający ją do przystąpienia do egzaminu państwowego, a w dalszej kolejności do uzyskania prawa jazdy. Zdaniem Sądu zaufanie to jest o tyle istotne, że podlega ochronie prawnej, stanowiąc emanację zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzącej się z zasady demokratycznego państwa prawnego. NSA dodał, że skarżąca nie miała żadnych podstaw, by sądzić, że prowadzone przez szkołę jazdy szkolenie jest nielegalne, tym bardziej, że szkoła ta uzyskała stosowne wpisy do rejestru oraz była nadzorowana przez starostę. Zaznaczył również, że przyznane skarżącej prawo jazdy stało jej słusznie nabytym przez nią prawem, którego mogłaby zostać pozbawiona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną