Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

29 grudnia 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

W dniu 20 grudnia 2016 r. rząd przyjął przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej) i polegać mają na wprowadzeniu możliwości orzeczenia takiego przepadku wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej lat 5. Również osoba, które została skazana za poważne przestępstwo będzie musiała udowodnić, że zgromadzony przez nią w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa majątek, pochodzi z legalnego źródła. Sama instytucja konfiskaty rozszerzonej ma obejmować zarówno korzyści uzyskane bezpośrednio z działalności przestępczej jak i uzyskane pośrednio np. przez zainwestowanie. Dodatkowo, przepadkowi podlegać będą również dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa. Możliwe będzie również orzeczenie przepadku wobec osób trzecich, które uzyskały od sprawcy mienie bezpłatnie albo za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej i wiedziały (lub powinny były wiedzieć), że działania te służą usunięciu konfiskaty. Projekt zmian przewiduje również możliwość orzeczenia przepadku korzyści, gdy postępowanie zostanie zawieszone albo umorzone, a zatem w sytuacji, gdy nie został wydany wyrok skazujący. Co ciekawe, możliwy będzie również przepadek przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie należało do sprawcy przestępstwa, ale którego właściciel – będący osobą fizyczną, wiedział że takie przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Dodatkowe uprawnienia zyska także prokuratura, która będzie mogła dokonać tzw. zamrożenia prewencyjnego, polegającego na natychmiastowym zabezpieczeniu mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Zdaniem rządu, projekt zmian ma uderzyć przede wszystkim w oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz przestępców, którzy podszywają się pod biznesmenów.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną