Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

29 grudnia 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

W dniu 20 grudnia 2016 r. rząd przyjął przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej) i polegać mają na wprowadzeniu możliwości orzeczenia takiego przepadku wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej lat 5. Również osoba, które została skazana za poważne przestępstwo będzie musiała udowodnić, że zgromadzony przez nią w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa majątek, pochodzi z legalnego źródła. Sama instytucja konfiskaty rozszerzonej ma obejmować zarówno korzyści uzyskane bezpośrednio z działalności przestępczej jak i uzyskane pośrednio np. przez zainwestowanie. Dodatkowo, przepadkowi podlegać będą również dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa. Możliwe będzie również orzeczenie przepadku wobec osób trzecich, które uzyskały od sprawcy mienie bezpłatnie albo za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej i wiedziały (lub powinny były wiedzieć), że działania te służą usunięciu konfiskaty. Projekt zmian przewiduje również możliwość orzeczenia przepadku korzyści, gdy postępowanie zostanie zawieszone albo umorzone, a zatem w sytuacji, gdy nie został wydany wyrok skazujący. Co ciekawe, możliwy będzie również przepadek przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie należało do sprawcy przestępstwa, ale którego właściciel – będący osobą fizyczną, wiedział że takie przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Dodatkowe uprawnienia zyska także prokuratura, która będzie mogła dokonać tzw. zamrożenia prewencyjnego, polegającego na natychmiastowym zabezpieczeniu mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Zdaniem rządu, projekt zmian ma uderzyć przede wszystkim w oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz przestępców, którzy podszywają się pod biznesmenów.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną