Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

21 grudnia 2016

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 grudnia 2016 r. wydał ważne rozstrzygnięcie w wywołującej wiele emocji sprawie o sygn. akt II OSK 743/15. Ustalił mianowicie, że spółdzielnia mieszkaniowa może sprzeciwiać się postanowieniom planu miejscowego, jeżeli jego postanowienia będą oddziaływać na jakość życia mieszkańców, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczą ich nieruchomości. Wydany przez NSA wyrok dotyczy warszawskiej spółdzielni SAM-81, która w imieniu swoich mieszkańców, protestowała przeciwko przewidzianej w miejscowym planie rozbudowie centrum handlowego, budowie parkingu oraz pętli autobusowej nieopodal domów jej mieszkańców. Okna części mieszkań miały bowiem znajdować się w odległości 30 metrów od centrum handlowego, co spowodowałoby wzmożony hałas, ale też większą liczbę spalin czy utrudniony dojazd mieszkańców do posesji. Spółdzielnia, powołując się na art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zakwestionowała miejscowy plan, zarzucając mu m.in. niewskazanie rozwiązań, które łagodziłyby skutki planowanych przedsięwzięć. W toku postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że spółdzielnia w ogóle nie może kwestionować planu jako że nie udowodniła posiadanego przez siebie interesu prawnego. Odmiennie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, uchylił wyrok WSA i nakazał mu ponownie zbadać sprawę. W opinii NSA prawo do skarżenia miejscowego planu mają nie tylko inwestorzy, ale również właściciele nieruchomości, na które plan może oddziaływać. Zdaniem tego Sądu żaden właściciel nie może utrudniać ponad miarę korzystania z własności przez innych właścicieli.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną