Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w interesie małoletniego. Czego dotyczyła sprawa? Otóż jeden z prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zabrzu w 2018 r. wniósł pozew o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko Grzegorzowi G., Barbarze G. i ich córce Julii. Sąd Rejonowy oddalił powództwo wskazując, że Barbara i Grzegorz G. posiadają dwie córki. W 2008 r. rozwiedli się, zaś od 2010 r. Grzegorz G. uiszcza na rzecz obu córek alimenty w łącznej kwocie 2 600 zł (po 1 300 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich). Warto dodać, że w latach 90’ Barbara G. utrzymywała kontakty intymne również innym mężczyzną – Markiem M., stąd w toku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa Grzegorz G. domagał się uwzględnienia przez Sąd przeprowadzonych badań DNA, z których wynikało, że nie on, lecz drugi partner Barbary G. jest ojcem Julii. Sąd oddalił jednak ten wniosek, argumentując to tym, że nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, czy materiał genetyczny rzekomo pobrany ze szczoteczki do zębów dziewczyny, faktycznie od niej pochodził. Podkreślić należy również, że Julia G. do dnia dzisiejszego ma dobry kontakt z Grzegorzem G. i uważa go za swego ojca. Apelację od rozstrzygnięcia Sądu I instancji złożyli Grzegorz G. oraz Prokurator Rejonowy, Sąd Odwoławczy oddalił jednak obie apelację argumentując to potrzebą ochrony interesy dziecka. Od tego rozstrzygnięcia skargę kasacyjną wniósł Grzegorz G., wskazując m.in., że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa prokurator nie musi wykazywać, jaki jest jego interes w wytoczeniu powództwa, a co za tym idzie – Sąd tego interesu nie może badać. W swojej argumentacji mężczyzna odniósł się też do art. 7 kpc, zgodnie z którym: ,,prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie”. Z twierdzeniami skarżącego nie zgodził się jednak Sąd Najwyższy uznając, że rolą Sądu orzekającego w sprawie jest ustalenie, czy prokurator inicjując postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa kieruje się interesem dziecka lub interesem społecznym. Istotnym jest bowiem, że wymóg ochrony dobra dziecka jako wymóg podstawowy nakazuje wręcz, by Sąd ocenił czy zaprzeczenie ojcostwa w danej sprawie jest zgodne z interesem dziecka.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną