O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się na oddziale dziecięcym jednego ze szpitali z objawami zatrucia tego rodzaju substancjami. Po tym jak chłopiec zażył substancję, ponownie się zatruł. Mężczyźnie zarzucono, że naraził nastolatka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i za ten czyn Sąd Rejonowy wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat. Po wydaniu wyroku, Prokurator wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ten jednak umorzył postępowanie, gdyż jego zdaniem w sprawie nie ziściły się przesłanki wskazujące, że doszło do wprowadzenia do obrotu środków zastępczych. Prokurator odwołał się od tej decyzji, a po jej uchyleniu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, organ I instancji wymierzył mężczyźnie karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Od tego rozstrzygnięcia mężczyzna wniósł odwołanie, a gdy orzeczona wobec niego kara została utrzymana w mocy – wniósł skargę do WSA w Gorzowie Wielkopolskim. W opinii tego Sądu główna oś sporu sprowadza się do ustalenia, co należy rozumieć pod pojęciem „wprowadzania do obrotu środka zastępczego”. Zdaniem pełnomocnika skazanego mężczyzny to sam nastolatek przyjął środek na własny użytek i natychmiast go zażył. Z taką argumentacją nie zgodził się Sąd zauważając, że wprowadzaniem do obrotu jest udostępnienie dopalacza w jakiejkolwiek formie i celu osobie trzeciej zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Z uwagi na te okoliczności skarga mężczyzny została oddalona. To rozstrzygnięcie ponownie zaskarżył mężczyzna, w swojej skardze kasacyjnej zarzucając Sądowi, iż błędnie uznał, że poczęstowanie czy też udzielenie nieznacznej ilości środka zastępczego było równoznaczne z karanym wprowadzeniem do obrotu. Naczelny Sąd Administracyjny pochylając się nad sprawą, przypomniał w pierwszej kolejności przepis art. 52a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym: ,,kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł”. NSA podkreślił też, że zastosowanie tego przepisu ma charakter obligatoryjny i nie jest uzależnione od uznania organu administracji. Z kolei w myśl art. 4 pkt 34 ustawy wprowadzaniem do obrotu jest  ,,udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych”. W odniesieniu do tego przepisu NSA ustalił, że wprowadzenie środka do obrotu może dotyczyć zarówno osób niebędących jak i będących konsumentami, czyli nabywających dopalacze w celu ich spożycia. Za ,,osobę trzecią” w myśl tego przepisu w żadnym razie nie może być uznana jedynie taka osoba, która nabywa substancje literalnie wymienione w przepisie. Stąd też w opinii NSA organy dotychczas orzekające w sprawie jak i WSA w Gorzowie Wielkopolskim słusznie przyjęły, że udostępnienie przez skarżącego dopalaczy na terenie szpitala stanowiło wprowadzenie do obrotu środka zastępczego.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną