Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

4 listopada 2019

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt II KK 91/19). Pewien kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do uprzednio orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku oraz orzeczono przepadek należącego do niego pojazdu. Chociaż wyrok uprawomocnił się, to Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wniósł od niego kasację w zakresie orzeczenia przepadku auta. Z argumentacją kasacji zgodził się Sąd Najwyższy, który przypomniał, że w przedmiotowej sprawie pojazd nie był przedmiotem służącym do popełnienia przestępstwa. Sąd orzekający o przepadku auta na rzecz państwa powołał się na przepis art. 44 § 2 kk, zgodnie z którym: ,,sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”. Zdaniem RPO auto, którym poruszał się mężczyzna znajdujący się w stanie nietrzeźwości jest tylko ,,przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości” i nie można go utożsamiać z przedmiotami, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie przez Sąd przepadku w oparciu o przepis art. 44 § 2 kk  zdaniem RPO miałoby natomiast rację bytu, gdyby auto służyło choćby do przemytu narkotyków. Rzecznik Praw Obywatelskich na poparcie swoich racji powołał się też na wcześniejsze rozstrzygnięcia SN, w tym choćby na uchwałę z października 2008 r., w której zaznaczono, iż w tego rodzaju sytuacjach samochód nie należy do kategorii przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Z orzecznictwa SN wynika również, że przepadek nie może być orzeczony w razie popełnienia przestępstwa wskutek niezastosowania się do wcześniejszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną