Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

4 listopada 2019

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt II KK 91/19). Pewien kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do uprzednio orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku oraz orzeczono przepadek należącego do niego pojazdu. Chociaż wyrok uprawomocnił się, to Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wniósł od niego kasację w zakresie orzeczenia przepadku auta. Z argumentacją kasacji zgodził się Sąd Najwyższy, który przypomniał, że w przedmiotowej sprawie pojazd nie był przedmiotem służącym do popełnienia przestępstwa. Sąd orzekający o przepadku auta na rzecz państwa powołał się na przepis art. 44 § 2 kk, zgodnie z którym: ,,sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”. Zdaniem RPO auto, którym poruszał się mężczyzna znajdujący się w stanie nietrzeźwości jest tylko ,,przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości” i nie można go utożsamiać z przedmiotami, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie przez Sąd przepadku w oparciu o przepis art. 44 § 2 kk  zdaniem RPO miałoby natomiast rację bytu, gdyby auto służyło choćby do przemytu narkotyków. Rzecznik Praw Obywatelskich na poparcie swoich racji powołał się też na wcześniejsze rozstrzygnięcia SN, w tym choćby na uchwałę z października 2008 r., w której zaznaczono, iż w tego rodzaju sytuacjach samochód nie należy do kategorii przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Z orzecznictwa SN wynika również, że przepadek nie może być orzeczony w razie popełnienia przestępstwa wskutek niezastosowania się do wcześniejszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną