Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA?

4 listopada 2019

Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt II OSK 3032/17). W opinii tego Sądu pojazd wycofany z eksploatacji, który zostanie naprawiony lub którego części zostaną wymienione, a następnie zarejestrowany, w dalszym ciągu pozostanie odpadem. W opisanej sytuacji powypadkowy pojazd sprowadzony z USA, pomimo tego, że został naprawiony, musi zatem zostać przekazany do punktu demontażu. Czego dotyczył stan faktyczny sprawy? Pewien mężczyzna sprowadził do Polski ze Stanów Zjednoczonych auto wycofane z obrotu. W sprawie zainterweniował Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), który uznał, że import był niezgodny z prawem, gdyż samochód stanowił odpad. GIOŚ powołał się w tym zakresie na regulacje obowiązujące w stanie, z którego pochodził pojazd, a zgodnie z którymi pojazd powypadkowy nie może zostać zarejestrowany i używany do czasu uzyskania jego własności jako pojazdu ,,rekonstruowanego". W opinii GIOŚ dowodzi to, że rzeczony samochód nie mógł poruszać się po drogach. Mężczyzna, który sprowadził auto w dniu 12 maja 2016 r. wystosował do GIOŚ zażalenie na postanowienie, podnosząc, że auto mogło być wykorzystane do poruszania się po drogach po nadaniu mu statusu pojazdu zrekonstruowanego. Inspektor nie zmienił jednak swojego stanowiska, toteż następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ten podzielił argumentację GIOŚ jakoby sprowadzone auto stanowiło nielegalnie przemieszczony odpad. Sąd ten przypomniał też, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, w myśl którego przez odpady rozumie się ,,każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Wykładnia tego przepisu – w opinii Sądu – dowodzi, że powstawanie odpadów każdorazowo powinno być eliminowane, a przynajmniej ograniczane i to bez względu na to, gdzie powstały oraz w jaki sposób oddziałują na środowisko. Z kolei Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei z 1989 r. wskazuje, iż odpadem są te substancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie jest wymagane na mocy przepisów prawa krajowego. Opierając się o te regulacje Sąd I instancji uznał, że już w chwili sprowadzenia auta na obszar Polski nie posiadało ono żadnego dokumentu, w oparciu o które możliwa byłaby jego rejestracja, a co za tym idzie – auto nie mogło być wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Mężczyzna nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem wystąpił ze skargą kasacyjną do NSA, nie zgadzając się m.in. ze stwierdzeniem, że sprowadzone przez niego auto było odpadem oraz podnosząc, że WSA nie pochylił się należycie nad faktem, że auto już w Polsce zostało naprawione. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak tę skargę, ponieważ jego zdaniem była ona pozbawiona uzasadnionych podstaw. Jak zauważył Sędzia Jerzy Stelmasiak: ,,naprawa pojazdu wycofanego z eksploatacji w warsztacie samochodowym narusza art. 29 ustawy o odpadach, według którego odpady są przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach. Ustalone przez Inspektora okoliczności "pozbycia się" tego pojazdu wypełniają podstawową przesłankę definicji ustawowej odpadu zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach”. Samo przeprowadzenie naprawy pojazdu zdaniem NSA nie odpowiada wymogom przewidzianym w ustawie o odpadach, wszak przez przetwarzanie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach , należy rozumieć procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Sędzia Jerzy Stelmasiak podkreślił również, że w niniejszej sprawie wbrew twierdzeniom skarżącego nie chodziło o drobną naprawę, ale o istotny remont auta, obejmujący zarówno nadwozie, silnik jak i zawieszenie. Całokształt realiów sprawy skłonił NSA do wniosku, że auto sprowadzone z USA nie nadawało się do ruchu i jako takie stanowiło odpad.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną