Kiedy świadczenie ,,500plus

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Kiedy świadczenie ,,500plus

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że choć co prawda rodzic dziecka w tamtej sprawie rozwiązał umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jednak nie utracił on dochodu, skoro nie wyrejestrował ani nie zawiesił prowadzonej przez siebie działalności. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaznaczając, że dochód rodziny został ustalony na zbyt wysokim poziomie. SKO utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, zwracając uwagę na fakt, że skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, a rozwiązała jedynie umowę agencyjną. Zdaniem SKO o utracie dochodu można by mówić dopiero wówczas, gdyby skarżąca wyrejestrowała albo zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność, a w niniejszej sprawie tak się nie stało. Powyższe rozstrzygnięcie kobieta zaskarżyła do WSA w Gliwicach, który jednak oddalił jej skargę. Zdaniem Sądu istota problemu w sprawie sprowadzała się do tego, czy rozwiązanie umowy agencyjnej w przypadku nie wyrejestrowania i nie zawieszenia działalności gospodarczej, powodowało utratę dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach to organy orzekające w sprawie miały rację. Jak bowiem podniósł Sąd, w sytuacji, gdy rodzic traci potencjalnych kontrahentów, można mówić jedynie o obniżeniu wysokości dochodów, a nie o ich całkowitej utracie. Opisane rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach zapadło w dniu 18 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 176/17.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną