Kiedy świadczenie ,,500plus

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Kiedy świadczenie ,,500plus

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że choć co prawda rodzic dziecka w tamtej sprawie rozwiązał umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jednak nie utracił on dochodu, skoro nie wyrejestrował ani nie zawiesił prowadzonej przez siebie działalności. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaznaczając, że dochód rodziny został ustalony na zbyt wysokim poziomie. SKO utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, zwracając uwagę na fakt, że skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, a rozwiązała jedynie umowę agencyjną. Zdaniem SKO o utracie dochodu można by mówić dopiero wówczas, gdyby skarżąca wyrejestrowała albo zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność, a w niniejszej sprawie tak się nie stało. Powyższe rozstrzygnięcie kobieta zaskarżyła do WSA w Gliwicach, który jednak oddalił jej skargę. Zdaniem Sądu istota problemu w sprawie sprowadzała się do tego, czy rozwiązanie umowy agencyjnej w przypadku nie wyrejestrowania i nie zawieszenia działalności gospodarczej, powodowało utratę dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach to organy orzekające w sprawie miały rację. Jak bowiem podniósł Sąd, w sytuacji, gdy rodzic traci potencjalnych kontrahentów, można mówić jedynie o obniżeniu wysokości dochodów, a nie o ich całkowitej utracie. Opisane rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach zapadło w dniu 18 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 176/17.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną