Czy oznaczenie sędziego jedną literą stanowi podstawę do wznowienia postępowania? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy oznaczenie sędziego jedną literą stanowi podstawę do wznowienia postępowania?

3 września 2019

Czy oznaczenie sędziego jedną literą stanowi podstawę do wznowienia postępowania?

Jeden z sądów okręgowych w lipcu 2013 r. skazał Grzegorza G. za na karę 4 lat pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 278 § 1 kk (kradzież), z art. 286 § 2 kk (oszustwo) oraz za ciąg aż 21 przestępstw, wymierzając oskarżonemu karę łączną w wymiarze 13 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 16 września 2015 uchylił zaskarżony wyrok w części, w jakiej skazywał on Grzegorza G. za kradzież popełnioną w warunkach recydywy, umarzając postępowanie w tym zakresie. Oprócz tego uchylił rozstrzygnięcie o karze łącznej. Sąd odwoławczy uznał bowiem, że Sąd I instancji błędnie przyjął, że Grzegorz G. działał z innym sprawcą „w ramach zorganizowanej grupy przestępczej”, eliminując to sformułowanie z opisu czynu. Zdaniem Sądu II instancji zarówno  Grzegorz G. jak i drugi oskarżony działali wspólnie i w porozumieniu z jeszcze inną, nieustaloną osobą. W opisie czynu zarzuconego Grzegorzowi G. Sąd dodał natomiast: ,,działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczyniwszy sobie z popełnianego przestępstwa stałe źródło dochodu …”. W następstwie swych ustaleń poczynionych w sprawie, Sąd II instancji orzekł wobec Grzegorza G. karę 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 6 000 zł. Obrońca mężczyzny wystosował wniosek o wznowienie postępowania, domagając się uchylenia obu wyroków oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Jak argumentował obrońca w niniejszej sprawie naruszony został przepis art. 350 § 1 kpk, dotyczący zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy głównej, gdyż przewodniczący III wydziału karnego sądu okręgowego wskazał jako sędziego referenta jedynie literę jego imienia zapisaną jako „A.” W opinii obrońcy skład orzekający w danej sprawie powinien być zawsze wymieniony w całości - z imienia i nazwiska, przy czym tyczy się to zarówno sędziów jak jak i ławników. W tym zakresie obrońca powołał się na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 kwietnia 2018 r., wydane w sprawie Chim i Przywieczerski przeciwko Polsce (Skargi nr 36661/07 i 38433/07), wszak – jak uzasadnił – w toku postępowania doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności traktującego o prawie do rzetelnego procesu sądowego. W ocenie Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie postępowania okazał się bezzasadny. W tym zakresie SN odniósł się do swojej wcześniejszej uchwały wydanej w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt I KZP 14/14), którą w pełni popiera, a według której: ,,»potrzeba« wznowienia postępowania, może dotyczyć nie tylko postępowania w sprawie, do której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale także do innych postępowań karnych, w których zaistniało naruszenie postanowień Konwencji tożsame w układzie okoliczności faktyczno-prawnych do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciwko Polsce”. Tymczasem orzeczenie przywołane przez obrońcę dotyczyło sprawy odmiennej od będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Odnosząc się z kolei do wadliwego wyznaczenia składu, Sąd Najwyższy podkreślił, że pożądanym jest, aby zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy każdorazowo były sporządzanie z możliwie duża dokładnością, bez używania skrótów. Niemniej, jeżeli w danym sądzie jest tylko jeden sędzia bądź ławnik o konkretnym nazwisku, to zastąpienie jego imienia poprzez wpisanie inicjału albo samego nazwiska, nie będzie stanowiło naruszenia przepisów proceduralnych. Opisane stanowisko Sąd Najwyższy zajął w postanowieniu z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt V KO 91/18).

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną