Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie?

3 września 2019

Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w swoim wyroku z dnia 28 maja 2019 r. (sygn. akt II SA/Rz 300/19). Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się przyznania mu uprawnień kombatanckich, podnosząc, że w młodości był deportowany, utracił zwyczajne dzieciństwo, a w latach 1943 – 1945 był kurierem AK. Do swojego wniosku załączył szereg dokumentów, w tym własnoręcznie sporządzony życiorys oraz pisma z IPN. W toku postępowania ustalono, że rodzina wnioskodawcy w l940 r. została przesiedlona na tereny ówczesnego województwa wołyńskiego, a do rodzinnej miejscowości powróciła dopiero po trzech latach. Jakkolwiek losy rodziny mężczyzny były burzliwe, to zdaniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w połączeniu z twierdzeniami wnioskodawcy nie dają one podstaw do przyznania uprawnień kombatanckich. Mężczyzna wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz organ utrzymał swą decyzję w mocy. W obliczu takiego obrotu sprawy, wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd ten w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że w roku, w którym mężczyzna rzekomo miał rozpocząć działalność jako kurier w AK – miał ukończone zaledwie 4 lata. W opinii WSA taki wiek powoduje, iż nie można przyjąć, że działalność wnioskodawcy miała charakter służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, o czym stanowi  art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wnioskodawca w wieku 4 lat nie mógł zatem zostać członkiem AK, gdyż z uwagi na swój wiek nie mógł złożyć przysięgi, a nadto zająć konkretnego stanowiska służbowego. Jak dodał Sąd jego wniosek w tej mierze znajduje odzwierciedlenie w treści Instrukcji gen. Kazimierza Sosnkowskiego z 4 grudnia 1939 r., w myśl której (wyłączając okres Powstania Warszawskiego), członkiem ZWZ-AK mogła być tylko taka osoba, która ukończyła 17 lat. Następnie zaś granicę tę obniżono do lat 16. Jako że ww. ustawa w swym art. 4 odnosi się też do osób represjonowanych, WSA w Rzeszowie pochylił się nad zagadnieniem, czy przesiedlenie, jakiego doświadczyła rodzina wnioskodawcy stanowiło deportację czy też nie. Sąd opowiedział się za drugim stanowiskiem, gdyż jak wskazał – przesiedlenie do miejscowości leżącej w granicach II RP było związane jedynie z budową systemu fortyfikacyjnego. Zdaniem Sądu o deportacji można by mówić wówczas, gdyby przesiedlenie nastąpiło w głąb ZSRR. Niemniej WSA w Rzeszowie dodał też, że w konkretnych przypadkach zesłanie na teren leżący ówcześnie w granicach Polski także mogło stanowić deportację. Sąd podkreślił bowiem, że deportacja może być rozumiana jako odizolowanie od dotychczasowego środowiska czy pozbawienie możliwości nawiązania kontaktu z bliskimi. Przekładając te rozważania na grunt przedmiotowego postępowania, Sąd uznał, że decyzje wydawane przez organ były niekompletne, gdyż nie odniosły się do całości realiów sprawy i nie pochylały się bliżej nad kwestią przesiedlenia rodziny wnioskodawcy. Stąd też WSA w Rzeszowie uchylił obie decyzje wydane w sprawie.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną