Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie

2 września 2019

Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie

Z początkiem września o jeden punkt procentowy wzrosło wynagrodzenie dla pracowników młodocianych, tj. pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają  przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Podwyżka ta wynosi 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie młodocianych pracowników jest ustalane w stosunku procentowym w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wynosi ono nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki oraz odpowiednio nie mniej niż 6% (w drugim roku) oraz 7% (w trzecim roku). Z kolei pracodawca może wystąpić o refundację kosztów podwyżki do Funduszu Pracy, składając w tym celu wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. Z kolei już 7 września wejdą w życie regulacje poświęcone m.in. zagadnieniu dyskryminacji i równego traktowania, przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dotyczące świadectw pracy i przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Wprowadzony zostanie choćby otwarty katalog okoliczności, które będą wskazywały na dyskryminację pracowników. W rezultacie każde nierówne traktowanie pracowników, które nie znajdzie obiektywnego uzasadnienia, będzie traktowane jako przejaw dyskryminacji. Pracownik, który doświadczył mobbingu, lecz nie rozwiązał umowy o pracę, na mocy nowych przepisów będzie mógł starać się o uzyskanie odszkodowania od pracodawcy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Rozszerzone zostaną też uprawnienia pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka, należących do członków najbliższej rodziny w zakresie związanym z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną