Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

23 sierpnia 2019

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt III CZP 14/19) po raz kolejny potwierdził, że w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków, Sąd decydując o przyznaniu nieruchomości któremuś z małżonków, ustala jej wartość pomijając obciążenie hipoteczne, zabezpieczające kredyt bankowy. Małżonkowie, których dotyczyło postępowanie w 2009 r. nabyli mieszkanie do wspólności majątkowej. Na ten cel zaciągnęli kredyt, obciążając nieruchomość hipoteką w wysokości 150 tys. zł, w 2017 r. mieli do zapłaty jeszcze 114 tys. zł. Przed rozwodem kobieta wyprowadziła się z mieszkania zajmowanego wspólnie z mężem i synem. Wydarzenie to było o tyle ważne, iż to żona spłacała kredyt, którego miesięczna rata wynosiła ponad 7 tys. zł. Do obowiązków męża należało jedynie uiszczanie podatku od nieruchomości. Jak oszacowano, w momencie rozwodu małżonków ich mieszkanie było warte ok. 287 tys. zł. Sąd Rejonowy, do którego trafiła sprawa w I instancji uznał, że wartość mieszkania powinna być ustalana z uwzględnieniem hipoteki obciążającej lokal. Stąd też zdaniem Sądu każdemu z małżonków winna przypaść kwota ok. 88 tys. zł, stanowiąca różnicę między wartością mieszkania a wysokością zaległości kredytowej. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się żona, wnosząc o przyznanie na jej rzecz kwoty 143 tys. zł, odpowiadającej wartości mieszkania podzielonej na dwoje małżonków. Argumentując swoje stanowisko kobieta podała, że już z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że hipoteka na nieruchomości lokalowej, która jest przedmiotem podziału pozostaje bez wpływu na wartość rynkową lokalu przyjmowaną za podstawę ustalenia wysokości spłaty należnej temu z małżonków, który nie otrzymał prawa do lokalu. Jako że stanowisko przytoczone przez kobietę nie znajdowało pełnego odzwierciedlenia w innych rozstrzygnięciach, wydanych w podobnych sprawach, zwrócono się z pytaniem do Sądu Najwyższego: czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego, sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi, przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego? Jak wyraźnie podkreślił Sąd Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną