Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

23 sierpnia 2019

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt III CZP 14/19) po raz kolejny potwierdził, że w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków, Sąd decydując o przyznaniu nieruchomości któremuś z małżonków, ustala jej wartość pomijając obciążenie hipoteczne, zabezpieczające kredyt bankowy. Małżonkowie, których dotyczyło postępowanie w 2009 r. nabyli mieszkanie do wspólności majątkowej. Na ten cel zaciągnęli kredyt, obciążając nieruchomość hipoteką w wysokości 150 tys. zł, w 2017 r. mieli do zapłaty jeszcze 114 tys. zł. Przed rozwodem kobieta wyprowadziła się z mieszkania zajmowanego wspólnie z mężem i synem. Wydarzenie to było o tyle ważne, iż to żona spłacała kredyt, którego miesięczna rata wynosiła ponad 7 tys. zł. Do obowiązków męża należało jedynie uiszczanie podatku od nieruchomości. Jak oszacowano, w momencie rozwodu małżonków ich mieszkanie było warte ok. 287 tys. zł. Sąd Rejonowy, do którego trafiła sprawa w I instancji uznał, że wartość mieszkania powinna być ustalana z uwzględnieniem hipoteki obciążającej lokal. Stąd też zdaniem Sądu każdemu z małżonków winna przypaść kwota ok. 88 tys. zł, stanowiąca różnicę między wartością mieszkania a wysokością zaległości kredytowej. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się żona, wnosząc o przyznanie na jej rzecz kwoty 143 tys. zł, odpowiadającej wartości mieszkania podzielonej na dwoje małżonków. Argumentując swoje stanowisko kobieta podała, że już z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że hipoteka na nieruchomości lokalowej, która jest przedmiotem podziału pozostaje bez wpływu na wartość rynkową lokalu przyjmowaną za podstawę ustalenia wysokości spłaty należnej temu z małżonków, który nie otrzymał prawa do lokalu. Jako że stanowisko przytoczone przez kobietę nie znajdowało pełnego odzwierciedlenia w innych rozstrzygnięciach, wydanych w podobnych sprawach, zwrócono się z pytaniem do Sądu Najwyższego: czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego, sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi, przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego? Jak wyraźnie podkreślił Sąd Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną