Wyższe opłaty sądowe już od dziś - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Wyższe opłaty sądowe już od dziś

21 sierpnia 2019

Wyższe opłaty sądowe już od dziś

Dnia 21 sierpnia br. weszły w życie przepisy zmieniające opłaty sądowe wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co to oznacza dla osób zamierzających zainicjować postępowanie przed Sądem? Przede wszystkim to, że będzie ono droższe niż do tej pory. Znacznie zwiększyła się choćby wysokość maksymalnej opłaty stosunkowej w sprawach o prawa majątkowe. Choć jak dotychczas dla spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł, będzie ona wynosiła 5% tej wartości, to jednak maksymalnie będzie ona mogła wynosić nawet 200 tys. zł, a nie jak do tej pory 100 tys. zł. Opłaty w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 20 000 zł, nie będą już obliczane jako 5% tej wartości, ale zgodnie z poniższymi przedziałami kwotowymi (w zależności od wartości przedmiotu sporu) wynosić będą:

30 zł - od wartości sporu do 500 złotych

100 zł - w sporach o ponad 500 złotych do 1 500 złotych

200 zł - w sporach o ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych

400 zł - w sporach o ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych

500 zł - w sporach o  ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych

750 zł  - w sporach o ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych

1000 zł - w sporach o  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych.

Zwiększyła się również maksymalna opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, wyszczególnionych w ustawie - z 5 do 10 tys. zł. Z 40 zł do 100 zł wzrosły też opłaty w postępowaniu nieprocesowym, w tym choćby o wszczęcie takiego postępowania, a także od apelacji czy skargi kasacyjnej. Od dziś wyższe opłaty pobierane będą też w sprawach spadkowych, w tym od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza oraz od odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nie będą już wynosić 50 zł, ale 100 zł. O 40 zł (z 60 do 100 zł) wzrosła też opłata za wniosek o założenie księgi wieczystej. Kwotę 100 zł zapłacimy też m.in. za wniosek o połączenie nieruchomości w jednej już prowadzonej księdze wieczystej, odłączenie nieruchomości bądź jej części czy wpisanie ostrzeżenia do księgi wieczystej. Jak wskazują eksperci, choć zmiana wysokości opłat sądowych może nastręczać trudności obywatelom, najpewniej nie przyczyni się ona do zmniejszenia ilości spraw rozpoznawanych przez Sądy.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną