Czy Sądowi można wytknąć kłamstwo? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy Sądowi można wytknąć kłamstwo?

16 lipca 2019

Czy Sądowi można wytknąć kłamstwo?

Choć tak postawione pytanie może wydawać się humorystyczne, w żadnym wypadku na śmieszność nie zasługuje postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z dnia 2 lipca 2019 r. (sygn. akt II DSI 24/19). Jak w swoim rozstrzygnięciu przyjął SN pojęcie ,,kłamstwa” nie jest ocenne, a analizując wnioski Sądu można jedynie mówić o ich trafności albo nietrafności. Z kolei w pismach procesowych w żadnym razie nie można używać słów obraźliwych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien radca prawny w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dowodów pod rygorem odrzucenia pozwu, wystosował pismo do Sądu, w którym napisał, że ,,składa wniosek z nadzieją, że trafi on do innego sędziego, który nie kłamie, nie żąda wymogów pozaustawowych, nie grozi zwrotem pozwu". W opinii rzecznika dyscyplinarnego opisane postępowanie radcy prawnego jest sprzeczne z kodeksie etyki a zarazem narusza interes klienta. Ustosunkowując się do stanowiska rzecznika, Wojciech B. powiedział, co następuje: ,,z pokorą chrześcijańską akceptuję ostrzeżenie dziekańskie, pod warunkiem, że nie obciąży mnie ustawowymi kosztami". Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Poznaniu ukarał radcę upomnieniem. Wojciech B., niezadowolony z takiego obrotu spraw, odwołał się od rozstrzygnięcia do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, podnosząc, że ma prawo do wyrażania swoich poglądów, w związku z czym wnosi o uniewinnienie. Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie przyznał mu jednak racji i wyrokiem z dnia 16 lipca 2018 r. utrzymał karę w mocy, uznając, że art. 11 ust. 2 zasad etyki radcowskiej nie pozwala na adresowanie obraźliwych słów w stosunku do Sądu. Tego rodzaju wypowiedzi stanowią bowiem nadużycie wolności słowa. Radca prawny wniósł kasację od tego orzeczenia podnosząc m.in., że Sąd II instancji nie rozpoznał żadnego ze zgłoszonych przez niego zarzutów, pozbawił go prawa do obrony, a nadto nierówno potraktował strony postępowania. Zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych z uwagi na oczywistą niezasadność kasacji, wniosła o jej oddalenie. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała w mocy orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Jak zauważył sędzia Ryszard Witkowski: ,,wolność słowa radcy prawnego nie jest wartością bezwzględną. To nie jest ta sama wolność, którą opisuje Konstytucja RP, gdyż radca formułuje wypowiedzi w obronie i interesie swoich klientów. Radca powinien okazywać szacunek sądowi jako uczestnik wymiaru sprawiedliwości (…) W pismach procesowych nie używa się słowa kłamstwo, które nie powinno padać, tak jak inne obraźliwe wyrażenia. Są to wymogi kultury i etyki zawodu”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną