Czy kolarz musi posiadać kask? Ciekawy wyrok SA w Szczecinie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy kolarz musi posiadać kask? Ciekawy wyrok SA w Szczecinie

15 lipca 2019

Czy kolarz musi posiadać kask? Ciekawy wyrok SA w Szczecinie

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt I ACa 996/16. Przyjął w nim mianowicie, że o ile rowerzysta nie ma obowiązku noszenia kasku ochronnego, o tyle kolarz szosowy poruszający się po drodze publicznej powinien posiadać kask. Jak wyglądał stan faktyczny sprawy? Otóż pewien pan - Jan M. od dzieciństwa był zapalonym kolarzem, osiągającym liczne sukcesy. W czerwcu 2018 r. wspólnie z kolegą wybrał się na trening kolarski. Panowie wspólnie jechali po jednej z dróg powiatowych. W pewnej chwili Jan M. zjeżdżając ze wzniesienia, dostrzegł leżącą na jezdni gałąź. Chcąc bezpiecznie ominąć przeszkodę, zjechał na środek drogi i wpadł w wyrwę na drodze, wskutek czego przewrócił się, uderzając głową w asfalt. Doznał on tak poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, że obecnie wymaga on stałej opieki i pomocy innej osoby, a nadto został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Jan M. wskazał, że winnym wypadku był powiat będący zarządcą drogi, który nie oznaczył jej znakiem ostrzegającym o niebezpieczeństwie. Powiat nie uznał roszczenia, argumentując, że droga była sprawdzana już na 4 dni przed wypadkiem. Dodał też, że charakter obrażeń głowy doznanych przez mężczyznę wskazuje, że nie są one normalnym następstwem najechania rowerem w wyrwę takiej wielkości. W opinii powiatu przyczyną wypadku była wyłącznie nadmierna prędkość kolarza połączona z brakiem posiadania przez niego kasku. Zdaniem Sądu Okręgowego w Szczecinie to powiat ponosi winę za zdarzenie na podstawie art. 415 § 1 kc w zw. z art. 19 i 20 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Sąd I instancji ustalił, że jezdnia, na której doszło do wypadku, istotnie była w bardzo złym stanie technicznym, a prędkość, z jaką mógł poruszać się poszkodowany wynosiła ok. 35-50 km/h i w żadnym razie nie była nadmierna. Bezpośrednią przyczyną wypadku była właśnie wyrwa w jezdni, którą było trudno dostrzec. Sąd Okręgowy dodał też, że z uwagi na utrzymujący się od wielu lat zły stan drogi, jej zarządca mógł przewidzieć powstanie wyrwy, zwiększając zarazem częstotliwość przeglądów stanu technicznego i dokonując niezbędnych napraw, a przynajmniej oznakować powstałe ubytki. Powiat nie wypełnił więc obowiązków nałożonych na niego ustawą, gdyż nie utrzymywał nawierzchni jezdni w należytym stanie. Odnosząc się do regulacji prawa o ruchu drogowym, Sąd zauważył, że jakkolwiek nie nakazują one rowerzyście używania podczas jazdy kasku ochronnego, to jednak używanie go zmniejsza ryzyko doznania poważnych obrażeń głowy, w tym zwłaszcza jadąc rowerem szosowym. Biegli sporządzający opinie w sprawie zgodnie przyznali, że gdyby mężczyzna posiadał kask, doznałby mniejszych obrażeń. Brak kasku przez mężczyznę, który przecież od wielu lat brał udział w zawodach kolarskich, świadczy – zdaniem Sądu – o nieposzanowaniu przez niego obiektywnych, choć niesformalizowanych zasad bezpieczeństwa. Stąd też Sąd przyjął, że powód również przyczynił się do powstania szkody, szacując jego przyczynienie na 30%. Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Ustalił on bowiem, że mężczyzna przyczynił się do szkody w wymiarze aż 50%. Sąd Odwoławczy poczynił też istotne rozważania, z których wynika, że skoro kolarz szosowy może jechać z prędkością motocykla, z łatwością przekraczając prędkość dopuszczalną dla motoroweru ( kierujący motorowerami muszą posiadać kask ochrony), to zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe każą wnioskować,  że poruszając się ,,kolarzówką” również należy posiadać taki kask. SA w Szczecinie przypomniał też, że Międzynarodowa Unia Kolarska UCI oraz Polski Związek Kolarski wprowadziły obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby biorące udział w zawodach kolarskich, a także podczas treningów niektórych odmian sportów rowerowych. W konkluzji Sąd uznał, że poszkodowany udając się na trening bez kasku, w sposób świadomy zwiększył ryzyko odniesienia obrażeń. Co więcej, zdaniem tego Sądu mężczyzna nienależycie obserwował drogę oraz wybrał ją na miejsce treningu, mimo iż była ona w złym stanie technicznym. Jak zaznaczył Sąd kolarz zawsze musi bacznie obserwować drogę i poruszać się z taką prędkością, by z wyprzedzeniem móc zareagować.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną