Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

15 lipca 2019

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

W piątek 12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wiele kontrowersji jeszcze przed jej wejściem w życie wzbudził art. 58 ustawy, zgodnie z którym: ,,kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jak podkreśliło Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych rolą tego przepisu nie jest karanie za wykonywanie kserokopii dokumentów (np. w banku). Zdaniem Ministerstwa należy bowiem odróżniać fałszowanie dokumentów publicznych poprzez tworzenie ich replik od kopiowania danych osobowych, zawartych w danym dokumencie. Z procederem kradzieży cudzej tożsamości, do jakiej może dochodzić właśnie poprzez uzyskanie zeskanowanych dokumentów ma skuteczniej walczyć Ministerstwo Cyfryzacji, które już zapowiedziało, że pracuje nad nowymi przepisami. Ustawa o dokumentach publicznych zawiera definicję ,,repliki dokumentu publicznego”, określając, że jest to ,,odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany”. Jak wskazują autorzy tej ustawy, przepis art. 58 wraz z dotyczącą go definicją ,,repliki…” ma chronić przede wszystkim przed fałszerstwami tzw. dokumentów kolekcjonerskich, czyli łudząco podobnych do oryginałów. MSWiA planuje też wprowadzić powiązany z ustawą rejestr dokumentów publicznych, który ma udostępnić wszystkim obywatelom wzory obowiązujących dokumentów wraz z opisami związanych z nimi zabezpieczeń oraz sposobu weryfikacji ich autentyczności. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich corocznie udaremnianych jest prawie 6 000 prób wyłudzeń kredytów na podstawie fałszywych dokumentów, wystawionych na nieistniejące osoby. Z kolei według statystyk Ministerstwa Cyfryzacji w 2018 r. miało miejsce aż 2 500 przypadków kradzieży tożsamości. Jako że nowe regulacje już obecnie mogą nastręczać trudności, Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział, że w zależności od tego, jak będzie przebiegać stosowanie ustawy, nie wyklucza wprowadzenia do niej nowelizacji.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną