Jak rozliczyć naprawę po kolizji drogowej? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jak rozliczyć naprawę po kolizji drogowej?

15 lipca 2019

Jak rozliczyć naprawę po kolizji drogowej?

Ciekawe orzeczenie w tym zakresie wydał niedawno Sąd Rejonowy w Bełchatowie (wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r.; sygn. akt I C 467/17). Czego dotyczyła sprawa? Otóż powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 11 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Swojego roszczenia upatrywał w tym, że nabył wierzytelność od kierowcy auta, któremu zakład ubezpieczeń (będący jednocześnie pozwanym) wypłacił zaniżone odszkodowanie za uszkodzenie samochodu. Zakład ubezpieczeń nie zgodził się z takim żądaniem wskazując, że świadczenie, jakie wypłacił powodowi wystarczało na naprawę doznanego uszczerbku w mieniu. Poza tym pozwany proponował kierowcy wykonanie naprawy na dogodnych warunkach, na co ten nie przystał. Sąd Rejonowy uznał, że powództwo w przeważającej mierze jest zasadne i zasądził od pozwanego kwotę ok. 10 830 zł wraz z odsetkami. Jak wskazał Sąd, kolizja drogowa miała miejsce w grudniu 2016 r. W jej wyniku uszkodzony został samochód należący do A.P. Sprawca kolizji posiadał ubezpieczenie w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Już następnego dnia po zdarzeniu A.P. zgłosił pozwanemu szkodę, a ten dokonał wyliczeń w przedmiocie kosztów naprawy pojazdu. Według zakładu ubezpieczeń, kierowca mógł uzyskać odszkodowanie wynoszące maksymalnie ok. 8 040 zł i to właśnie kwota w tej wysokości została my wypłacona. Pozwany zakład ubezpieczeń wyjaśnił, że współpracuje z przedsiębiorcą prowadzącym naprawy pojazdów i posiłkując się jego wiedzą ustalił, że naprawy można było dokonać przyjmując ceny części oryginalnych z rabatem 15%, materiałów lakierniczych z rabatem 33% oraz ze stawką za roboczogodzinę do 60 zł/h netto. Dysponując tymi danymi, wyliczeń w sprawie dokonał również biegły, przedstawiając je w 3 wariantach. Z jego ustaleń wynikało, że gdyby przy naprawie użyto wyłącznie oryginalnych części z logo producenta pojazdu to koszt wyniósłby ok. 24 640 zł. Z kolei gdyby użyto oryginalnych części zarówno z logo producenta jak i bez niego, to łączny koszt naprawy wyniósłby ok. 18 870 zł. Wreszcie, gdyby napraw dokonano z użyciem części oryginalnych i innych części porównywalnej jakości w cenach średnich, wówczas koszt naprawy zamknąłby się łącznie w kwocie ok. 13 500 zł. Dodatkowo, z ustaleń biegłego wynikało, że po kolizji samochód został naprawiony przy użyciu używanych części oryginalnych, przez znajomego mechanika A.P, a później auto zostało skradzione. Sąd orzekający w sprawie podkreślił, że sprawcę kolizji oraz pozwanego łączyła umowa ubezpieczenia. Jak wynika z art. 805 § 1 kc: ,,przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”. Istotą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest przede wszystkim zapłata odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie wypadku przewidzianego w umowie. Sąd Rejonowy odniósł się też do zasady pełnego odszkodowania wyrażonej w art. 361 kc:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jak zauważył Sąd, powód w niniejszej sprawie mógł domagać się od pozwanego zapłaty takiej sumy pieniężnej, która odpowiada kosztom naprawy samochodu. Przy czym naprawa ta ma być przeprowadzona w taki sposób i przy użyciu takich części, aby auto zostało przywrócone do stanu sprzed kolizji. Co więcej, jak przyjmuje się w orzecznictwie, rzeczywiście poniesiony koszt naprawy nie jest warunkiem koniecznym do dochodzenia odszkodowania (tak choćby SN w wyroku z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1273/00). Powyższe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego należy tłumaczyć w ten sposób, że nie można kwestionować prawa poszkodowanego do naprawy uszkodzonego samochodu przy użyciu oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu, co ma szczególne uzasadnienie w sytuacji, gdy przed kolizją samochód był naprawiany jedynie oryginalnymi częściami. W konkluzji nie można przyjąć, że właściciel samochodu osiągnąłby jakąkolwiek korzyść gdyby odszkodowanie miarkowano w oparciu o ceny części oryginalnych. Co więcej, jak zauważył Sąd pozwany zakład ubezpieczeń nie dowiódł, że wyraźnie proponował kierowcy auta możliwość jego naprawy i uzyskania specjalnych upustów. Poza tym świadczenia pieniężnego należnego powodowi w żadnym razie nie można by pomniejszyć o hipotetyczne rabaty. Jako że rzeczywisty koszt naprawy pojazdu wyniósł 18 871,10 zł, pozwany winien zapłacić powodowi jeszcze ok. 10 830 zł.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną