Pismo z Sądu doręczy komornik - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pismo z Sądu doręczy komornik

13 czerwca 2019

Pismo z Sądu doręczy komornik

Takie jest główne założenie projektu ustawy reformującej postępowanie cywilne, której drugie czytanie właśnie odbyło się w Sejmie. Zdaniem projektodawców wdrożenie tejże ustawy pozwoli na wykluczenie zjawiska fikcji doręczeń, z którym mamy do czynienia, gdy adresat mimo otrzymania dwóch zawiadomień i upływu czternastodniowego terminu nie odebrał przesyłki z poczty, lecz mimo to traktuje się ją jako skutecznie doręczoną. Doręczanie pism sądowych przez komorników ma odbywać się odpłatnie. Komornik będzie ustalał adres odbiorcy nie tylko dzięki danym uzyskanym bezpośrednio z Sądu, ale też z ZUS-u czy banków, gdyż zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości bazy danych ZUS czy banków są w większym stopniu aktualne niż informacje zawarte w bazie PESEL. Jak wynika z założeń projektu nowelizacji KPC w sytuacji, gdy pozwany pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego - przewodniczący zawiadomi o tym powoda, przesyłając mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. To na powodzie będzie zatem ciążył obowiązek dołączenia do akt potwierdzenia doręczenia pisma odbiorcy w ciągudwóch miesięcy od daty doręczenia mu zobowiązania. Jeśli okaże się to niemożliwe, powód będzie musiał zwrócić pismo i podać aktualny adres pozwanego albo wykazać, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Doręczenie pisma na jeden adres (niezależnie od ilości prób doręczenia czy liczby adresatów) kosztować będzie każdorazowo 60 zł. Komornik będzie mógł uzyskać dodatkowe 20 zł, gdy odległość pomiędzy siedzibą jego kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Z kolei ustalenie aktualnego adresu adresata kosztować będzie 40 zł. Łącznie zaś opłata za doręczenie jednego listu może wynieść nawet 120 zł. Dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski uzasadniając tak wysokie opłaty należne komornikom zauważa, że: ,,czasy, kiedy można było uzyskać tytuł wykonawczy za 7,50 zł odchodzą w niepamięć. Celem reformy jest też m.in. to, żeby w pewnym zakresie ukrócić obrót wierzytelnościami. Obecnie jednym z jego głównych elementów jest brak możliwości weryfikacji adresu, pod który mają być doręczone pisma procesowe, np. wszczynające postępowanie, a także pozwy i nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niestety, ten, kto decyduje się na dochodzenie swojej należności, musi ponosić tego koszty”. Podkreśla on również, że ustalenie wynagrodzenia komornika na niższym poziomie znacznie obniżyłoby skuteczność doręczeń, a nadto dodaje, że: ,,to powód jest zobowiązany ponieść te wydatki. One oczywiście podlegają później rozliczeniu, w ramach rozliczenia kosztów procesu”. Jak wskazują eksperci nowe regulacje mogą przyczynić się do przedłużenia postępowań. Powód będzie miał bowiem aż dwa miesiące na poinformowanie Sądu o rezultatach pracy komornika, a korespondencja między kancelarią komorniczą a powodem będzie wymieniana bezpośrednio – bez udziału Sądu. Warto nadmienić, że projekt nowelizacji KPC przewiduje również zwiększenie pozostałych kosztów sądowych, w tym zwłaszcza opłat sądowych. Istotnym jest też, że nowelizacja przewiduje, że Sąd będzie mógł ukarać stronę za nadużycie przez nią prawa procesowego - grzywną, podwyższeniem kosztów procesu niezależnie od wyniku sprawy, zobowiązaniem do zwrotu wszystkich kosztów czy dwukrotnym podwyższeniem odsetek.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną