Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany bank w nienależyty sposób przetwarzał dane osobowe powoda – swojego klienta w zakresie tego, czy jest on osobą rzetelną czy też nie. Powód domagał się zadośćuczynienia w wysokości 1 000 zł w związku z naruszeniem swych dóbr osobistych oraz usunięcia niezgodnego z rzeczywistością wpisu. Na uzasadnienie swoich roszczeń, klient banku wskazał, że w bazie danych zamieszczone zostały nieprawdziwe informacje o tym, że nie spłacił on swoich zobowiązań wobec banku i widniały one w bazie przez cały rok. Mężczyzna dodał, że czuł się upokorzony ujawnieniem, iż jest on osobą niewypłacalną. Bank wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że nie dopuścił się naruszenia przepisów. Klient banku przed zamieszczeniem wpisu miał bowiem zostać wezwany do zapłaty i zdawał sobie sprawę, że bank może przekazać informacje o nim do rejestru dłużników. Jak wynika z ustaleń poczynionych przez Sąd I instancji klient banku przed kilkoma laty został pozwany przez bank i w tamtej sprawie przeciwko powodowi wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wraz z uprawomocnieniem się nakazu, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po pewnym czasie mężczyzna skierował sprzeciw od tamtego nakazu zapłaty argumentując, że nakaz nie został mu skuteczne doręczony. Jako że Sąd przyznał rację zarzutom powoda w poprzedniej sprawie, dawny nakaz zapłaty utracił moc, a Sąd umorzył postępowanie o zapłatę. Z uwagi na wynik tamtego postępowania, bank musiał zwrócić powodowi kwotę wyegzekwowaną przez komornika i zamknąć prowadzone przeciw niemu postępowanie. Niemniej, z raportu jaki wygenerowano z rejestru w czerwcu 2016 r. wynikało, że powód w dalszym ciągu posiada zaległości wobec banku w kwocie ok. 870 zł, powstałą w związku z nieuregulowaniem przez niego należności z umowy ubezpieczenia. Co ważne, zaległość ta miała powstać w 2015 r., a powód miał jej nie kwestionować. Z uwagi na wskazany wpis, mężczyzna nie otrzymał karty kredytowej, o którą starał się w 2016 r., gdyż figurował on w rejestrze jako osoba nierzetelna. W toku postępowania wpis usunięto, a klient banku w części cofnął pozew. Sąd I instancji oddalił jednak powództwo w całości, podnosząc, iż choć co prawda bank nie wystąpił w porę o aktualizację danych zamieszczonych w rejestrze, to jednak dobra osobiste powoda nie zostały naruszone. Jak podkreślił Sąd zdolność kredytowa nie zalicza się do dóbr osobistych, a zatem nie było podstaw do przyznania mężczyźnie zadośćuczynienia. Odmiennego zdania był Sąd Apelacyjny, który częściowo zmienił zaskarżony i  przyznał powodowi kwotę 1 000 zł wraz z odsetkami. Sąd odwoławczy zauważył, że wskutek zaniechań banku doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, wszak dane zamieszone w rejestrach winny być na bieżąco aktualizowane. Zdaniem Sądu przetwarzanie danych osobowych klientów Banku przez przekazywanie ich do rejestrów w celu oceny rzetelności płatniczej, kształtuje obraz klienta, a w konsekwencji wpływa na jego sposób postrzegania przez inne banki i instytucje kredytowe. Nieaktualny wpis dotyczący powoda z pewnością świadczył o nim negatywnie i jako taki wywołał u niego rozczarowanie.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną