Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany bank w nienależyty sposób przetwarzał dane osobowe powoda – swojego klienta w zakresie tego, czy jest on osobą rzetelną czy też nie. Powód domagał się zadośćuczynienia w wysokości 1 000 zł w związku z naruszeniem swych dóbr osobistych oraz usunięcia niezgodnego z rzeczywistością wpisu. Na uzasadnienie swoich roszczeń, klient banku wskazał, że w bazie danych zamieszczone zostały nieprawdziwe informacje o tym, że nie spłacił on swoich zobowiązań wobec banku i widniały one w bazie przez cały rok. Mężczyzna dodał, że czuł się upokorzony ujawnieniem, iż jest on osobą niewypłacalną. Bank wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że nie dopuścił się naruszenia przepisów. Klient banku przed zamieszczeniem wpisu miał bowiem zostać wezwany do zapłaty i zdawał sobie sprawę, że bank może przekazać informacje o nim do rejestru dłużników. Jak wynika z ustaleń poczynionych przez Sąd I instancji klient banku przed kilkoma laty został pozwany przez bank i w tamtej sprawie przeciwko powodowi wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wraz z uprawomocnieniem się nakazu, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po pewnym czasie mężczyzna skierował sprzeciw od tamtego nakazu zapłaty argumentując, że nakaz nie został mu skuteczne doręczony. Jako że Sąd przyznał rację zarzutom powoda w poprzedniej sprawie, dawny nakaz zapłaty utracił moc, a Sąd umorzył postępowanie o zapłatę. Z uwagi na wynik tamtego postępowania, bank musiał zwrócić powodowi kwotę wyegzekwowaną przez komornika i zamknąć prowadzone przeciw niemu postępowanie. Niemniej, z raportu jaki wygenerowano z rejestru w czerwcu 2016 r. wynikało, że powód w dalszym ciągu posiada zaległości wobec banku w kwocie ok. 870 zł, powstałą w związku z nieuregulowaniem przez niego należności z umowy ubezpieczenia. Co ważne, zaległość ta miała powstać w 2015 r., a powód miał jej nie kwestionować. Z uwagi na wskazany wpis, mężczyzna nie otrzymał karty kredytowej, o którą starał się w 2016 r., gdyż figurował on w rejestrze jako osoba nierzetelna. W toku postępowania wpis usunięto, a klient banku w części cofnął pozew. Sąd I instancji oddalił jednak powództwo w całości, podnosząc, iż choć co prawda bank nie wystąpił w porę o aktualizację danych zamieszczonych w rejestrze, to jednak dobra osobiste powoda nie zostały naruszone. Jak podkreślił Sąd zdolność kredytowa nie zalicza się do dóbr osobistych, a zatem nie było podstaw do przyznania mężczyźnie zadośćuczynienia. Odmiennego zdania był Sąd Apelacyjny, który częściowo zmienił zaskarżony i  przyznał powodowi kwotę 1 000 zł wraz z odsetkami. Sąd odwoławczy zauważył, że wskutek zaniechań banku doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, wszak dane zamieszone w rejestrach winny być na bieżąco aktualizowane. Zdaniem Sądu przetwarzanie danych osobowych klientów Banku przez przekazywanie ich do rejestrów w celu oceny rzetelności płatniczej, kształtuje obraz klienta, a w konsekwencji wpływa na jego sposób postrzegania przez inne banki i instytucje kredytowe. Nieaktualny wpis dotyczący powoda z pewnością świadczył o nim negatywnie i jako taki wywołał u niego rozczarowanie.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną