Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To przełomowe wydarzenie w polskim sądownictwie i rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Idea arbitrażu online narodziła się we Wrocławiu jako sposób na przyspieszenie i uproszczenie postępowań. Jak zaznaczył prezes Sądu Arbitrażowego Online OAC - Bartosz Ziemblicki: ,,postępowanie jest szybkie, a procedury proste i przejrzyste. Wystarczy się zarejestrować, a następnie opisać roszczenia i je uzasadnić oraz załączyć dowody. Sprawa w całości toczy się online, a wyrok jest prawnie wiążący. Uruchomiliśmy efektywny, bezpieczny i powszechnie dostępny model arbitrażu”. Co ważne, spory zawisłe przez Sądem OAC są rozstrzygane przez wykwalifikowanych arbitrów, specjalizujących się w prawie gospodarczym. Każda ze stron sporu ma wpływ na wybór arbitra, a jeśli nie będą mogły porozumieć się w tym zakresie, arbiter zostanie wylosowany. Skierowanie sporu przed Sąd Arbitrażowy Online pozwala na uniknięcie nierzadko żmudnego i skomplikowanego postępowania przed Sądem powszechnym. Co więcej, Sąd OAC może orzekać zarówno w każdej sprawie cywilnej jak i gospodarczej, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody. Jako że w postępowaniu przed tego rodzaju Sądem, wszelkie czynności podejmowane są w drodze elektronicznej, warto nadmienić, że wszelkie informacje przekazywane przez strony postępowania są szyfrowane i odpowiednio zabezpieczone. Aby sprawa została rozstrzygnięta przez arbitraż, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Sprawa może również automatycznie trafić do Sądu OAC, jeżeli w umowie zawartej przez strony uwzględniono klauzulę arbitrażową. Jeżeli zaś takiej klauzuli nie zawarto, to sprawa i tak może trafić do Sądu Arbitrażowego, jeśli - w przypadku sporu - strony porozumieją się co do tej kwestii i zawrą stosowne porozumienie. Jak dodaje Rafał Rybicki, jeden z pomysłodawców i współzałożycieli Sądu Arbitrażowego Online : ,,pozew zamieszczany jest w serwisie z dostępem dla stron i arbitrów, a informacja o tym przesyłana jest dodatkowo pozwanemu mailem i SMS-em, co jest uznawane za skuteczne doręczenie. Wszystkie informacje są w serwisie. Nie ma więc możliwości, by strona przeciwna przeciągała sprawę, powołując się na fakt, że nie została właściwie poinformowana o jej przebiegu. Arbitrzy mogą wydać wyrok zaoczny”. Warto dodać, że wyrok Sądu Arbitrażowego Online jest podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. Jako że Sąd OAC ma zasięg międzynarodowy, za jego pośrednictwem można rozstrzygać również spory transgraniczne np. z przedsiębiorcami z innego państwa, niekoniecznie należącego do Unii Europejskiej.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną