O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia”. Uchwała tej treści została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne, jakie Sądowi Najwyższemu zadał Sąd Okręgowy w Warszawie (postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.; sygn. akt XXIII Ga 187/18), a które brzmiało: ,,czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego”. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, związek przyczynowy między szkodą komunikacyjną a okresem, w którym przedłuża się naprawa pojazdu ma charakter obiektywny, wszak gdyby nie doszło do kolizji, to samochód poszkodowanego nie znalazłby się w warsztacie, a sam poszkodowany nie musiałby mierzyć się z przedłużającą się naprawą auta. Co więcej, w opinii SN zbadać należy również, czy związek ten ma charakter normalny, zgodnie z regulacją art. 361 § 1 kc. Przepis ten stanowi, że: ,,zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”. SN stanął na stanowisku, że w przedłużającej się naprawie pojazdu nie ma nic nietypowego. Jeżeli zaś chodzi o wydatki, które miałby pokrywać ubezpieczyciel, to w opinii SN, kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie, czy dane wydatki są celowe i uzasadnione ekonomicznie. Sąd Najwyższy podkreślił wyraźnie, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za przedłużającą się naprawę, jeżeli odpowiedzialność cywilną lub karną ponosi za nią poszkodowany albo osoba trzecia. W sytuacji, gdy przyczyna opóźnienia w naprawie jest obiektywna, poszkodowany nie poniesie odpowiedzialności. Kończąc swoje rozważania, SN dodał, że każdorazowo strony winny wypracować rozsądny kompromis, uwzględniający tak interesy ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego, który powinien współpracować przy likwidowaniu szkód.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną