O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia”. Uchwała tej treści została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne, jakie Sądowi Najwyższemu zadał Sąd Okręgowy w Warszawie (postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.; sygn. akt XXIII Ga 187/18), a które brzmiało: ,,czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego”. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, związek przyczynowy między szkodą komunikacyjną a okresem, w którym przedłuża się naprawa pojazdu ma charakter obiektywny, wszak gdyby nie doszło do kolizji, to samochód poszkodowanego nie znalazłby się w warsztacie, a sam poszkodowany nie musiałby mierzyć się z przedłużającą się naprawą auta. Co więcej, w opinii SN zbadać należy również, czy związek ten ma charakter normalny, zgodnie z regulacją art. 361 § 1 kc. Przepis ten stanowi, że: ,,zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”. SN stanął na stanowisku, że w przedłużającej się naprawie pojazdu nie ma nic nietypowego. Jeżeli zaś chodzi o wydatki, które miałby pokrywać ubezpieczyciel, to w opinii SN, kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie, czy dane wydatki są celowe i uzasadnione ekonomicznie. Sąd Najwyższy podkreślił wyraźnie, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za przedłużającą się naprawę, jeżeli odpowiedzialność cywilną lub karną ponosi za nią poszkodowany albo osoba trzecia. W sytuacji, gdy przyczyna opóźnienia w naprawie jest obiektywna, poszkodowany nie poniesie odpowiedzialności. Kończąc swoje rozważania, SN dodał, że każdorazowo strony winny wypracować rozsądny kompromis, uwzględniający tak interesy ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego, który powinien współpracować przy likwidowaniu szkód.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną