Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100 tys. mieszkańców, niemniej wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy borykające się z problemem smogu. Co ciekawe, w przypadku miast posiadających więcej niż 100 tys. mieszkańców, specjalne plany naprawcze będą ustalane w porozumieniu zarówno w władzami miast jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się czystością powietrza. Jak zaznaczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz: ,,walka o czystsze powietrze wymaga czasu, ogromu zadań do wykonania i czasu. Dziś jednak możemy już śmiało powiedzieć, że mamy konkretne osiągnięcia na tym polu. Zdefiniowaliśmy źródła fatalnej jakości powietrza i wprowadziliśmy standardy jakościowe dla kotłów. Uszczelniamy rynek obrotu kotłami. Wśród rządowych działań jest też nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (…) Dzięki niej możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób”. Z związku z wejściem omawianej nowelizacji w życie, gminy zyskają dodatkowe obowiązki. To bowiem do nich będzie należało wytypowanie gospodarstw domowych, w których istnieje problem ubóstwa energetycznego, a następnie opracowanie działań inwestycyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztów. Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez gminę oraz złożonego przez nią wniosku o współfinansowanie, minister właściwy ds. gospodarki (którym jest obecnie Minister przedsiębiorczości i technologii) podejmie decyzję o pomocy gminie oraz zawrze z nią stosowne porozumienie. Co ważne, część kosztów w ramach walki z emisją smogu będzie musiała pokryć sama gmina. Jeśli chodzi o miejscowości do 100 tys. mieszkańców, gmina powinna pokryć 30% wszystkich kosztów, a gdy chodzi o większe miasta – wkład gmin powinien przekroczyć 30% tychże kosztów. Pozostałą część inwestycji pokryją środki z budżetu państwa. Omawiana ustawa stanowi jeden z elementów rządowego Programu ,,Czyste Powietrze”, który ma pomóc łącznie 4,6 mln Polaków żyjących w ubóstwie energetycznym, którzy muszą decydować czy ogrzać mieszkanie czy zaspokoić inne swoje potrzeby, np. kupić żywność czy leki. Z kolei już od połowy września 2018 r. prowadzony jest program termomodernizacji i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania, którym objęci są mieszkańcy domów jednorodzinnych. Z kolei w dniu 1 stycznia br. weszła w życie tzw. termomodernizacyjna ulga podatkowa, która również wpisuje się w program ,,Czyste Powietrze”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną