O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA w Warszawie choć brak jest regulacji dotyczących instytucji przedawnienia stosunków administracyjnoprawnych, nie można stosować do nich terminów przedawnienia z Kodeksu Cywilnego. W niniejszej sprawie pasażerowie linii lotniczych Enter Air Sp. z o.o.aż 7 godzin czekali na lotnisku w Antalyi na samolot powrotny do Polski. Wśród pasażerów było też małżeństwo z dwójką małych dzieci, którzy to zażądali od linii lotniczych odszkodowania w wysokości 400 euro dla każdego z członków rodziny, a swoje żądanie uzasadnili powołując się na rozporządzenie Unii Europejskiej nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Jak wynika z art. 6 oraz art. 7 ust.1 lit b) tegoż rozporządzenia, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości: 400 euro w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów oraz wszelkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów. Małżonkowie w sierpniu 2015 r. wystosowani skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który to następnie w dniu 29 września 2017 r. wydał decyzję, w której stwierdził naruszenie prawa przez przewoźnika oraz nakazał mu wypłatę odszkodowań, a przy tym obciążył linie lotnicze karą 4 tys. zł. W kolejnym rozstrzygnięciu podtrzymał swoją decyzję. Skargę do WSA w Warszawie na to rozstrzygnięcie wniosły linie lotnicze Enter Air Sp. z o.o., zarzucając zaskarżonej decyzji, że nie uwzględniła ona, że roszczenie pasażerów uległo przedawnieniu, ponieważ od zdarzenia minęły przeszło 4 lata, a Prezes ULC niewłaściwie przyjął, że tego rodzaju roszczenia nie przedawniają się. Przewoźnik bronił się również tym, że pasażerowie nie złożyli wniosku o odszkodowanie w ciągu roku od zdarzenia, a nadto zwracał uwagę, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie art. 117 kc, zgodnie z którym co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 20 lutego br. oddalił skargę przewoźnika, ponieważ w jego opinii zaskarżona decyzja Prezesa ULC odpowiada prawu, w tym w szczególności przepisom ww. rozporządzenia, które nie określa terminów przedawnienia. Ponadto, również Prawo Lotnicze nie wskazuje, w jakim czasie można wnieść tego rodzaju skargę. Jak zauważył WSA brak określonych regulacji nie uzasadnia posiłkowania się przepisami Kodeksu Cywilnego, gdyż nie można domniemywać utraty prawa stosując uregulowania z innych dziedzin prawa. Co ciekawe, zbliżony pogląd przedstawił w swoim rozstrzygnięciu Naczelny Sąd Administracyjny już dnia 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 2714/15), gdzie również przyjął, ż roszczenie przewidziane w art. 7 rozporządzenia nie przedawnia się. Warto odnotować, iż innego zdania był Sąd Najwyższy, który pochylając się nad podobnym zagadnieniem w swojej uchwale z dnia 17 marca 2017 r.(sygn. akt III CZP 111/16) zauważył, że:„roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 kc”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną