Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały z pracy w związku z obowiązkami rodzicielskimi. Poza tym, matki które będą chciały ubiegać się o taką emeryturę, muszą mieć ukończone 60 lat. Co ważne, z emerytur matczynych będą mogli korzystać również ojcowie przynajmniej czworga dzieci, jeśli skończyli 65 lat, a matka dzieci porzuciła je albo zmarła, a także osoby opiekujące się dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (za wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej). Prawo do emerytury matczynej nie będzie jednak przysługiwało tym osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub którym władza ta została ograniczona przy jednoczesnym umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, jak również w sytuacji, gdy dana osoba długotrwale zaniedbywała wychowywanie dzieci – np. w związku z pobytem w więzieniu. W związku z wejściem w życie omawianej ustawy matki uzyskają prawo do emerytury w minimalnej wysokości, czyli ok. 1 100 zł brutto, licząc od marca bieżącego roku, kiedy to ustawa wejdzie w życie. Aby uzyskać takie świadczenie, osoba zainteresowana będzie zobligowana do zwrócenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wydanie stosownej decyzji. Co ważne, wydanie decyzji przez organ nastąpi dopiero po dokładnym zbadaniu sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Takie wnioski będzie można składać już od dnia 1 marca br. Według prognoz Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tego rodzaju świadczeń emerytalnych skorzysta ok. 65. tys. osób, które na chwilę obecną nie uzyskały praw do emerytury czy renty, a także ok. 21 tys. osób, które choć uzyskują świadczenia, to jednak w kwocie niższej niż wynosi minimalna emerytura.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną