Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały z pracy w związku z obowiązkami rodzicielskimi. Poza tym, matki które będą chciały ubiegać się o taką emeryturę, muszą mieć ukończone 60 lat. Co ważne, z emerytur matczynych będą mogli korzystać również ojcowie przynajmniej czworga dzieci, jeśli skończyli 65 lat, a matka dzieci porzuciła je albo zmarła, a także osoby opiekujące się dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (za wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej). Prawo do emerytury matczynej nie będzie jednak przysługiwało tym osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub którym władza ta została ograniczona przy jednoczesnym umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, jak również w sytuacji, gdy dana osoba długotrwale zaniedbywała wychowywanie dzieci – np. w związku z pobytem w więzieniu. W związku z wejściem w życie omawianej ustawy matki uzyskają prawo do emerytury w minimalnej wysokości, czyli ok. 1 100 zł brutto, licząc od marca bieżącego roku, kiedy to ustawa wejdzie w życie. Aby uzyskać takie świadczenie, osoba zainteresowana będzie zobligowana do zwrócenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wydanie stosownej decyzji. Co ważne, wydanie decyzji przez organ nastąpi dopiero po dokładnym zbadaniu sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Takie wnioski będzie można składać już od dnia 1 marca br. Według prognoz Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tego rodzaju świadczeń emerytalnych skorzysta ok. 65. tys. osób, które na chwilę obecną nie uzyskały praw do emerytury czy renty, a także ok. 21 tys. osób, które choć uzyskują świadczenia, to jednak w kwocie niższej niż wynosi minimalna emerytura.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną