Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których rodzice przeznaczają na zakup nieruchomości środki pochodzące z dokonanej przez nich darowizny celowej. Czego dotyczyła sprawa? Otóż, pewien notariusz odmówił spisania aktu notarialnego, w treści którego rodzice dwóch małoletnich córek chcieli przekazać im pieniądze, a następnie z tych środków kupić dla dzieci dwa mieszkania. Rodzice zaplanowali, że środki finansowe daruje ojciec, a matka dzieci w ich imieniu oświadczy, że przyjmuje darowiznę. Małżonkowie chcieli w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim pociechom. Notariusz odmawiając dokonania aktu notarialnego zauważył jednak, że w takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody Sądy na nabycie mieszkań. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przypomniał o treści art. 101 § 3 kro, w myśl którego: ,,rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Mimo iż pojęcie ,,czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu” nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, to jednak zdaniem SN zakres tego pojęcia można ustalić w drodze analizy realiów konkretnej sprawy. Może się bowiem okazać, że ta sama czynność na gruncie jednego stanu faktycznego będzie przekraczała zakres zwykłego zarządu, a w innej sprawie – już nie. Stąd też we wszystkich przypadkach wątpliwych konieczna jest zobiektywizowana decyzja sądu, wszak – jak przypomniał Sąd Najwyższy – zarówno rodzice dziecka jak i notariusz nie mają w tym zakresie kompetencji, a w razie gdyby wadliwie ocenili oni charakter danej czynności, mogliby doprowadzić nawet do jej nieważności. Co więcej, SN wskazał, że wyrażony przez niego pogląd nie jest wyrazem odstąpienia od zasady prawnej wyrażonej w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 73/76), w tezie której przyjęto, że: ,,rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich”, gdyż w konkretnych okolicznościach sprawy niezbędna jest prewencyjna kontrola Sądu Opiekuńczego, także co do kwestii wykorzystania środków pochodzących z darowizny. Jak dodała Sędzia SN Anna Owczarek z tego rodzaju kontrolą Sądu powinniśmy mieć do czynienia zwłaszcza ,,choćby ze względu na skargę pauliańską albo gdy nieruchomość byłaby obciążona długami, a korzyści przewyższałyby dochody z niej płynące”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną