Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których rodzice przeznaczają na zakup nieruchomości środki pochodzące z dokonanej przez nich darowizny celowej. Czego dotyczyła sprawa? Otóż, pewien notariusz odmówił spisania aktu notarialnego, w treści którego rodzice dwóch małoletnich córek chcieli przekazać im pieniądze, a następnie z tych środków kupić dla dzieci dwa mieszkania. Rodzice zaplanowali, że środki finansowe daruje ojciec, a matka dzieci w ich imieniu oświadczy, że przyjmuje darowiznę. Małżonkowie chcieli w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim pociechom. Notariusz odmawiając dokonania aktu notarialnego zauważył jednak, że w takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody Sądy na nabycie mieszkań. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przypomniał o treści art. 101 § 3 kro, w myśl którego: ,,rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Mimo iż pojęcie ,,czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu” nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, to jednak zdaniem SN zakres tego pojęcia można ustalić w drodze analizy realiów konkretnej sprawy. Może się bowiem okazać, że ta sama czynność na gruncie jednego stanu faktycznego będzie przekraczała zakres zwykłego zarządu, a w innej sprawie – już nie. Stąd też we wszystkich przypadkach wątpliwych konieczna jest zobiektywizowana decyzja sądu, wszak – jak przypomniał Sąd Najwyższy – zarówno rodzice dziecka jak i notariusz nie mają w tym zakresie kompetencji, a w razie gdyby wadliwie ocenili oni charakter danej czynności, mogliby doprowadzić nawet do jej nieważności. Co więcej, SN wskazał, że wyrażony przez niego pogląd nie jest wyrazem odstąpienia od zasady prawnej wyrażonej w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 73/76), w tezie której przyjęto, że: ,,rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich”, gdyż w konkretnych okolicznościach sprawy niezbędna jest prewencyjna kontrola Sądu Opiekuńczego, także co do kwestii wykorzystania środków pochodzących z darowizny. Jak dodała Sędzia SN Anna Owczarek z tego rodzaju kontrolą Sądu powinniśmy mieć do czynienia zwłaszcza ,,choćby ze względu na skargę pauliańską albo gdy nieruchomość byłaby obciążona długami, a korzyści przewyższałyby dochody z niej płynące”.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną