Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki tygodnika ,,Polityka”, która od sieci ,,Orange” chciała uzyskać informacje, czy w ostatnich latach Policja interesowała się którymś z dwóch posiadanych przez nią numerów telefonów. Sieć telekomunikacyjna odmówiła jednak udzielenia tego rodzaju informacji powołując się na fakt, że numery podane przez dziennikarkę były jej numerami służbowymi i jako takie należały do jej pracodawcy, a nie do niej samej. Kobieta w dniu 23 listopada 2018 r. zwróciła się z prośbą o interwencję do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednakże GIODO wydał decyzję odmowną, powołując się na chylone już przepisy art. 32 ust. 1 pkt 5 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. Z regulacji tych wynikało, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych, które są zawarte w zbiorach danych. Należy podkreślić, że istnieją wyjątki od tej zasady – tak na przykład obywatelom nie przysługuje dostęp do danych przetwarzanych przez Policję, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (syg. akt K 23/11). W swoim rozstrzygnięciu TK wskazał m.in., że rolą ustawodawcy jest ochrona poufności informacji przekazywanych w warunkach dyskrecji osobom wykonującym zawody zaufania publicznego i ochrona ta musi być silniejsza niż w przypadku danych przekazywanych pomiędzy jednostkami. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu przyznał również, że już po zakończeniu działań operacyjnych – dostęp do informacji dotyczących tych działań powinien odbywać się bez przeszkód. Właśnie na ten pogląd powołał się pełnomocnik skarżącej dziennikarki uzasadniając dodatkowo, że prawem każdego obywatela jest kontrola organów. Inaczej rozstrzygnięcie TK zinterpretował przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych podnosząc, że choć po zakończeniu działań policji, otwiera się droga do uzyskania informacji o nich, to jednak nie dotyczy to operatora telefonicznego oraz osób prywatnych. Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie wyraźnie akcentując, że operator telekomunikacyjny nie ma obowiązku przekazywać klientom wiadomości dotyczących operacji policyjnych, tym bardziej, że oba numery telefonów, co do których skarżąca chciała uzyskać informacje, należały do jej pracodawcy. Omawiany wyrok nie jest prawomocny.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną