Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien zwrócić się o zgodę do właściciela sąsiedniej działki, a gdy ten nie wyrazi zgody – złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę. Opisane rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Pewien mężczyzna zwrócił się do starosty z wnioskiem, by rozstrzygnął on o konieczności wejścia na sąsiednią działkę w celu otynkowania ściany. Starosta uznał wskazane prace za niezbędne i zezwolił na zajęcie fragmentu nieruchomości przez okres maksymalnie 14 dni. Jak zauważył starosta, aby prace mogły zostać prawidłowo przeprowadzone, niezbędne jest umieszczenie rusztowań po stronie sąsiada, który do tej pory nie wyrażał zgody na prowadzenie prac budowlanych na jego gruncie. Podkreślić bowiem należy, że już przed wydaniem zezwolenia przez starostę, sąsiad remontującego budynek wskazał, że nie ma zaufania do mężczyzny prowadzącego prace budowlane i nie godzi się na choćby częściowe zajęcie swojej nieruchomości. Stąd też nie zgodził się on również z rozstrzygnięciem starosty, wnosząc od niego odwołanie. Jako że Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, a sąsiad remontującego w dalszym ciągu się z nim nie zgadzał - sprawa trafiła do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał skargę sąsiada za bezzasadną. Powołał się w tym zakresie m.in. na art. 47 § ustawy Prawo budowlane, z którego wprost wynika, że: ,,jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu”. WSA dodał też, że w sytuacji, gdy sąsiedzi nie mogą dojść do porozumienia, sprawę winien rozstrzygnąć organ administracji publicznej. Co ważne, organ nie jest jednak władny do tego, by kwestionować planowane prace lub w ogóle potrzebę ich prowadzenia. Sąd ten poparł również stanowiska uprzednio orzekających organów, które wyraźnie podkreśliły potrzebę wejścia na sąsiednią działkę. Jak ustalił WSA w Gdańsku w niniejszej sprawie ziściły się przesłanki do wydania decyzji zastępującej zgodę sąsiada na wejście na teren jego nieruchomości. Sąd zauważył mianowicie, iż mężczyzna prowadzący prace remontowe wysłał do sąsiada list, w którym prosił go o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac. Zdaniem Sądu takie zachowanie należy uznać za podjęcie przez inwestora starań niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie wejścia grunt należący do sąsiada. Co więcej, już sama próba uzyskania zgody od sąsiada pozwala na zwrócenie się do wydanie stosownej decyzji do organu administracji publicznej. WSA przypomniał również, że w postępowaniu wywołanym wnioskiem o zgodę na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości niedopuszczalnym jest opieranie zarzutów na nieprawidłowościach projektu budowlanego oraz wpływie prac remontowych na zasięg prawa własności sąsiedniej nieruchomości. Decyzja, jaka ma zostać wydana w sprawie w żadnym razie nie stanowi ograniczenia uprawnień właścicielskich, niemniej – jak przypomniał sąd – każdorazowo niezbędnym jest dokładne wskazanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Z uwagi na te argumenty, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę, gdyż nie stwierdził naruszenia prawa przez dotychczas orzekające organy.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną