Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

8 lutego 2019

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

W dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 75/18. Wynika z niej, że choć co prawda możliwe jest odpowiednie stosowanie przepisów poświęconych instytucji zabezpieczenia z Kodeksu Postępowania Cywilnego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej, to jednak niedopuszczalne jest udzielnie zabezpieczenia w drodze umieszczenia osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uchwała taka została podjęta w oparciu o następujący stan faktyczny: Dyrekcja Zakładu Karnego w Chełmie i Prokuratura Okręgowa wnosiły zgodnie o udzielenie zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w specjalnym ośrodku. Przystał na to Sąd I instancji, umieszczając mężczyznę w tego rodzaju ośrodku, przy czym podkreślić trzeba, że już wówczas mężczyzna ten odbywał karę izolacyjną w systemie terapeutycznym, gdyż stwarzał zagrożenie dla porządku publicznego. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy nie ma prawomocnego wyroku w drodze analogii do regulacji kpc można pozbawić wolności człowieka bez określenia czasu trwania tego środka. Już po wystosowaniu pytania przez Sąd II instancji, zapadło prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu uczestnika w ośrodku. W obliczu powyższego Prokurator Krajowy wniósł o umorzenie sprawy, wszak podjęcie uchwały nie wiązałoby się z jej rozstrzygnięciem. Innego zdania był pełnomocnik uczestnika umieszczonego w ośrodku. Podnosił on, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem zasady wolności jednostki, gwarantowanej w Konstytucji. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku pełnomocnika, a sędzia SN Jacek Gudowski dodał, że: ,,żaden przypadek ingerencji w wolność człowieka, polegający w szczególności na przymusowym izolowaniu nie może być wyłączony spod kontroli sądu, gdy osoba tą ingerencją dotknięta żąda zbadania, czy pozbawienie jej wolności było w świetle prawa uzasadnione”. Sąd Najwyższy zauważył również, że w niniejszej sprawie wskutek zastosowania regulacji z różnych ustaw mogłoby dojść do potrójnego czy nawet poczwórnego zastosowania odesłania – najpierw należałoby przejść na grunt niespornego, potem procesowego, następnie ponownie do niespornego, a wreszcie do zabezpieczającego. Skutkiem takich odesłań mogłoby być pozbawienie człowieka wolności w oparciu o przepisy KPC, a to jak przypomniał Sąd jest niedopuszczalne. SN zauważył też, że na gruncie niniejszego postępowania możliwym było zastosowanie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czego jednak nie uczyniono. Sąd ten dodał również, że wątpliwości w przedmiocie prawidłowego stosowania regulacji ustawowych wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez ustawodawcę, wszak sama uchwała nie może przywrócić wolności uczestnikowi.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną