Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

8 lutego 2019

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

W dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 75/18. Wynika z niej, że choć co prawda możliwe jest odpowiednie stosowanie przepisów poświęconych instytucji zabezpieczenia z Kodeksu Postępowania Cywilnego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej, to jednak niedopuszczalne jest udzielnie zabezpieczenia w drodze umieszczenia osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uchwała taka została podjęta w oparciu o następujący stan faktyczny: Dyrekcja Zakładu Karnego w Chełmie i Prokuratura Okręgowa wnosiły zgodnie o udzielenie zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w specjalnym ośrodku. Przystał na to Sąd I instancji, umieszczając mężczyznę w tego rodzaju ośrodku, przy czym podkreślić trzeba, że już wówczas mężczyzna ten odbywał karę izolacyjną w systemie terapeutycznym, gdyż stwarzał zagrożenie dla porządku publicznego. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy nie ma prawomocnego wyroku w drodze analogii do regulacji kpc można pozbawić wolności człowieka bez określenia czasu trwania tego środka. Już po wystosowaniu pytania przez Sąd II instancji, zapadło prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu uczestnika w ośrodku. W obliczu powyższego Prokurator Krajowy wniósł o umorzenie sprawy, wszak podjęcie uchwały nie wiązałoby się z jej rozstrzygnięciem. Innego zdania był pełnomocnik uczestnika umieszczonego w ośrodku. Podnosił on, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem zasady wolności jednostki, gwarantowanej w Konstytucji. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku pełnomocnika, a sędzia SN Jacek Gudowski dodał, że: ,,żaden przypadek ingerencji w wolność człowieka, polegający w szczególności na przymusowym izolowaniu nie może być wyłączony spod kontroli sądu, gdy osoba tą ingerencją dotknięta żąda zbadania, czy pozbawienie jej wolności było w świetle prawa uzasadnione”. Sąd Najwyższy zauważył również, że w niniejszej sprawie wskutek zastosowania regulacji z różnych ustaw mogłoby dojść do potrójnego czy nawet poczwórnego zastosowania odesłania – najpierw należałoby przejść na grunt niespornego, potem procesowego, następnie ponownie do niespornego, a wreszcie do zabezpieczającego. Skutkiem takich odesłań mogłoby być pozbawienie człowieka wolności w oparciu o przepisy KPC, a to jak przypomniał Sąd jest niedopuszczalne. SN zauważył też, że na gruncie niniejszego postępowania możliwym było zastosowanie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czego jednak nie uczyniono. Sąd ten dodał również, że wątpliwości w przedmiocie prawidłowego stosowania regulacji ustawowych wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez ustawodawcę, wszak sama uchwała nie może przywrócić wolności uczestnikowi.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną