Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

8 lutego 2019

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim postanowieniu z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 351/18). Przyjął on mianowicie, że w sytuacji, gdy stronie postępowania nie przysługuje środek zaskarżenia nie oznacza to jeszcze, że pismo wniesione przez stronę faktycznie nim nie będzie. Sąd nie może w takiej sytuacji z urzędu przyjąć, że intencje strony były inne, np. że składając pismo chciała ona de facto wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia. W omawianej sprawie Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie sądu II instancji kończące postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania. Strony zostały poinformowane o braku możliwości dalszego zaskarżania rozstrzygnięcia, niemniej jedna z nich wniosła pismo, w treści którego – w opinii Sądu – żądała ustalenia nieważności orzeczenia. Sąd oddalił jej pozew wskazując, że powództwo o ustalenie wymaga, aby powód wykazał i udowodnił swój interes prawny, czego zabrakło w niniejszej sprawie. Sąd przypomniał też, że poprzednio wydane orzeczenia były należycie uzasadnione, a ich zrozumienie nie wymagało wiedzy prawniczej, a powód po prostu je zignorował. Zdaniem Sądu orzekającego niewłaściwym jest negowanie przez stronę treści rozstrzygnięcia tylko dlatego, że nie odpowiada ono jej oczekiwaniom, nie przedstawiając przy tym przekonującej argumentacji. Sąd przypomniał też, że zawieszenie postępowania z powodu śmierci strony nie rozstrzyga sporu, gdyż zawieszone postępowanie może zostać podjęte to wskazaniu następców prawnych zmarłego i złożeniu stosownego wniosku. W konsekwencji, powód nie został pozbawiony ochrony prawnej w toku dotychczasowego postępowania, a zatem nie miał interesu prawnego w wytoczeniu kolejnego powództwa. Innego zdania był Sąd Odwoławczy, który zauważył, że strona nie złożyła pozwu w rozumieniu art. 187 kpc, a jedynie kolejne pismo procesowe w toczącej się sprawie. Wolą skarżącego nie było ustalenie nieważność rozstrzygnięcia, lecz wyłącznie poddanie go ocenie przez Sąd Najwyższy, do którego pismo było kierowane. Skarżący pozostawał bowiem w błędnym przekonaniu, że przysługuje mu tego rodzaju środek. Pomimo tego, że w treści pisma pojawiło się jego oznaczenie jako ,,pozwu”, to jednak zasadnicza treść pisma przeczyła temu, aby był on pozwem. Istotnym jest przy tym, że to nie skarżący, ale sam Sąd sprecyzował żądanie pisma. Takie zachowanie – zdaniem SA w Katowicach – należało uznać za niewłaściwe, gdyż Sąd nie jest władny samodzielnie decydować, co jest przedmiotem postępowania oraz jakie intencje przyświecały wnoszącemu pismo. W konsekwencji, jak zauważył Sąd Apelacyjny, w niniejszej sprawie zamiast potraktować pismo skarżącego jako pozew i nadać bieg nowej sprawie, należało zgodnie z intencją autora uznać je za kolejny środek zaskarżenia, a z uwagi na jego niedopuszczalność – odrzucić go.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną