Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

28 stycznia 2019

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

W swoim wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt V ACa 785/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił uwagę na fakt, iż rozpatrując wykluczenie członka spółdzielni ze spółdzielni mieszkaniowej, jakie miało miejsce przed 2018 r. pamiętać należy o zmianach Prawa Spółdzielczego, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Jakkolwiek kwestia ta wydaje się być oczywista, to wymaga przypomnienia przede wszystkim z tego względu, że nowe przepisy nie przewidują już możliwości ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej wskutek wykluczenia. W omawianej sprawie powód skierował pozew przeciw Spółdzielni Mieszkaniowej na warszawskiej Pradze, wnosząc o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z 17 marca 2014 r., w której wykluczono go z grona członków spółdzielni. W opinii powoda uchwałę podjął nieistniejący organ, gdyż jego członkowie w związku z upływem kadencji, utracili swoje mandaty. Z kolei pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o oddalenie powództwa powołując się na zarzut braku legitymacji czynnej powoda, który w momencie podejmowania uchwały nie był już członkiem spółdzielni. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że zaskarżona uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie istnieje. Sąd I instancji przypomniał też, że uchwałę w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej podjęto w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniu 7 stycznia 2014 r., Sąd Apelacyjny prawomocnym wyrokiem ustalił, że wybrana rada nie istnieje. Pomimo braku organu, pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców polegającego na zmianie danych dotyczących składu rady nadzorczej poprzez wykreślenie dotychczasowych pięciu jej członków i wpisanie nowych. Sąd Rejonowy wprawdzie wykreślił dotychczasowych członków rady nadzorczej, ale odmówił wpisania nowych. Powód został wykluczony ze spółdzielni w lutym 2013 r. Co ciekawe, 17 marca 2014 r. podjęto kolejną uchwałę o wykluczeniu powoda z członkostwa spółdzielni, a jako powód jej podjęcia wskazywano, że mężczyzna świadomie działa na szkodę Spółdzielni oraz uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów oraz uchwał jej organów. Powodowi przysługuje prawo do lokalu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni oraz prawo do lokali garażowych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd I instancji uznał  powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały za zasadne. W opinii Sądu sporna uchwała nie istnieje, ponieważ podjął ją nieistniejący organ – rada nadzorcza, w skład której weszły osoby, których mandaty już wówczas wygasły. Pozwana Spółdzielnia była odmiennego zdania niż Sąd i wniosła apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jak wskazał, osoby działające jako członkowie rady nadzorczej, były powołane zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z 29 czerwca 2007 r., a ich dane zostały ujawnione w KRS. W ocenie Sądu II instancji wykluczenie ze spółdzielni pozostawało w kompetencji rady nadzorczej, a uchwała została podjęta przy odpowiednim składzie członków rady. Zdaniem SA, Sąd I instancji przy ponownym rozpoznawaniu sprawy powinien skupić się na kwestii, czy według stanu na dzień orzekania powód w dalszym ciągu posiada interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności uchwały o wykluczeniu z członkostwa w spółdzielni, co należy ocenić w kontekście zmian ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego. Zgodnie z nowymi regulacjami nie jest możliwe ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej poprzez wykluczenie jej członka w sposób przewidziany w art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną