Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

28 stycznia 2019

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach (wyrok z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 593/18) standardowy numer rejestracyjny pojazdu, na który składają się litery i cyfry nie przynależy do danych osobowych, gdyż identyfikuje on wyłącznie pojazd, a nie osobę. Sprawa dotyczyła pewnego katowiczanina, który uważał, że numer rejestracyjny jego pojazdu pozwala na identyfikację również jego osoby, a zatem stanowi dane osobowe. Mężczyzna był przeciwny podawaniu tego rodzaju danych przy zakupie biletów umożliwiających parkowanie w strefie płatnego parkowania, choć taki obowiązek wynikał z regulaminu poboru opłat w strefie płatnego parkowania na terenie Katowic. Jak uważał mężczyzna, podanie numeru rejestracyjnego jego auta nie jest potrzebne do pobrania opłat za parkowanie. Mieszkaniec Katowic wystąpił więc ze skargą do sądu administracyjnego, w której domagał się stwierdzenia nieważności zapisu regulaminu parkowania, z którego wynikał obowiązek podawania numerów rejestracyjnych samochodów. W sprawie wypowiedziała się Rada Miasta Katowic, w opinii której numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych. Wskazała też, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego samochodu służy prawidłowemu zakwalifikowaniu opłaty do konkretnego samochodu. Inaczej niż ma to miejsce w innych polskich miastach, na terenie Katowic nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za postój z góry, niezwłocznie z momentem zaparkowania za cały czas postoju, toteż zdaniem Rady Miasta podanie numeru rejestracyjnego jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę mieszkańca Katowic. Sąd zauważył przy tym, że obecnie orzecznictwo nie wypracowało jednolitego poglądu w przedmiocie tego, czy numery rejestracyjne pojazdów stanowią dane osobowe czy też nie. Przypomnieć należy choćby stanowisko WSA w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. ( sygn. akt VII SA/Wa 1069/16), w którym uznano, że taki numer przynależy do danych osobowych, gdyż pozwana na identyfikację konkretnych osób. Inaczej wypowiedział się WSA w Krakowie, który w swoim wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r., (sygn. akt II SA/Kr 1339/16) przyjął, że numer rejestracyjny nie posiada statusu danych osobowych, a jego powiązanie z daną osobą wymaga dodatkowych działań. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia WSA w Gliwicach stwierdził również, że często zdarza się, iż z tego samego pojazdu korzystają różne osoby lub że pojazdy zarejestrowane są na wiele podmiotów. Z uwagi na te okoliczności nie zawsze jest możliwe bezpośrednie połączenie pojazdu z konkretną osobą. Sąd ten odniósł się także do tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych, których wygląd ustalają sami właściciele pojazdów. Jak zauważył, w ich przypadku identyfikacja właściciela pojazdu może okazać się zdecydowanie łatwiejsza niż w przypadku standardowych tablic rejestracyjnych, niemniej przypadki takie należy uznać za marginalne. Poza tym skarżący mieszkaniec Katowic nie wykazał, aby w jego sprawie miała miejsce właśnie taka sytuacja. WSA w Gliwicach pochylił się też nad kwestią, czy w niniejszej sprawie mimo nienaruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności oraz czy obowiązek podawania pełnego numeru rejestracyjnego na gruncie realiów sprawy jest usprawiedliwiony. Po przeanalizowaniu postanowień regulaminu, Sąd ten stwierdził, że jego rozwiązania są prawidłowe i nie stoją w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi. W opinii WSA w Gliwicach skarga wniesiona przez mieszkańca Katowic miała służyć jedynie ochronie jego własnych interesów kosztem interesu publicznego.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną