Powstanie Agencja Badań Medycznych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Powstanie Agencja Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma zrzeszać zarówno polskich jak i zagranicznych ekspertów z zakresu medycyny, którzy będą pracować nad innowacyjnymi badaniami dla pacjentów. Zgodnie z zamierzeniami projektodawców, Agencja ma przyczynić się do zwiększenia dostępu także do nowoczesnych terapii lekowych. Jeżeli zaś chodzi o jej organizację, to wskazać należy, że będzie to państwowa osoba prawna, nad którą nadzór będzie sprawował Minister Zdrowia, który będzie zresztą powoływał prezesa Agencji na sześcioletnią kadencję. Organem ABM ma być również Rada Agencji, licząca od 15 do 20 osób, również powoływanych przez Ministra Zdrowia. Warto zaznaczyć, że obecnie nie działa żadna wyspecjalizowana instytucja wspierająca rozwój polskiej medycyny, a niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie 2% wszystkich badań prowadzonych w kraju. AMB będzie finansowana zarówno z budżetu państwa jak i odpisu z NFZ w wysokości 0,3% jego przychodów. Agencja będzie starała się również pozyskiwać na swoją działalność środki unijne oraz pochodzące z międzynarodowych programów badawczych. Co ciekawe, o dofinansowanie z Agencji będą z kolei mogły się ubiegać inne jednostki badawczo-rozwojowe, w tym zwłaszcza uczelnie medyczne. Jak wskazują autorzy ustawy takie rozwiązanie ma przyczynić się do polepszenia współpracy między instytucjami medycznymi w ramach realizacji badań naukowych. Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną