Powstanie Agencja Badań Medycznych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Powstanie Agencja Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma zrzeszać zarówno polskich jak i zagranicznych ekspertów z zakresu medycyny, którzy będą pracować nad innowacyjnymi badaniami dla pacjentów. Zgodnie z zamierzeniami projektodawców, Agencja ma przyczynić się do zwiększenia dostępu także do nowoczesnych terapii lekowych. Jeżeli zaś chodzi o jej organizację, to wskazać należy, że będzie to państwowa osoba prawna, nad którą nadzór będzie sprawował Minister Zdrowia, który będzie zresztą powoływał prezesa Agencji na sześcioletnią kadencję. Organem ABM ma być również Rada Agencji, licząca od 15 do 20 osób, również powoływanych przez Ministra Zdrowia. Warto zaznaczyć, że obecnie nie działa żadna wyspecjalizowana instytucja wspierająca rozwój polskiej medycyny, a niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie 2% wszystkich badań prowadzonych w kraju. AMB będzie finansowana zarówno z budżetu państwa jak i odpisu z NFZ w wysokości 0,3% jego przychodów. Agencja będzie starała się również pozyskiwać na swoją działalność środki unijne oraz pochodzące z międzynarodowych programów badawczych. Co ciekawe, o dofinansowanie z Agencji będą z kolei mogły się ubiegać inne jednostki badawczo-rozwojowe, w tym zwłaszcza uczelnie medyczne. Jak wskazują autorzy ustawy takie rozwiązanie ma przyczynić się do polepszenia współpracy między instytucjami medycznymi w ramach realizacji badań naukowych. Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną