Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w części nieruchomości. Co ważne, roszczenie to będzie przysługiwało uprawnionemu niezależnie od tego, czy z podobnym wnioskiem wystąpili inni współwłaściciele czy ich spadkobiercy. Jeżeli nie będzie można ustalić adresu pozostałych uprawnionych, zostaną oni zawiadomieni o złożeniu wniosku o zwrot poprzez obwieszczenie. Jednakże, jeżeli pomimo poinformowania, pozostali uprawnieni nie złożą wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części w określonym terminie, uprawnienie do zwrotu wygaśnie dla nich. Istotnym jest, że uprawniony będzie mógł domagać się zwrotu niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskał prawo do nieruchomości. Dochodzić zwrotu udziału w nieruchomości lub jej części będzie można w terminie 20 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Po tym okresie roszczenie przedawni się. Jak wskazują autorzy projektu ustawy, takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym zwłaszcza takich, które zostały przejęte dawniej niż przed 20 laty. Ustawa przewiduje też dodatkowe, specjalne uprawienie, które będzie przysługiwać w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. W tym czasie bowiem będzie można wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a także gdy do upływu tego terminu pozostały co najwyżej 3 lata. W najbliższym czasie nad projektem ustawy pochyli się Sejm.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną