Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy PSD2 przez sektor bankowości. Co te rozwiązania oznaczają w praktyce? Otóż, zgodnie z dyrektywą PSD2 to dostawca jest odpowiedzialny za nieautoryzowane transakcje, zaś odpowiedzialność płatnika ma jedynie charakter wyjątkowy. Zatem w sytuacji, gdy ma miejsce nieautoryzowana transakcja to dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie (nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub otrzymania o niej zgłoszenia) zwrócić określoną sumę płatnikowi, a dopiero później ocenić czy było to konieczne. Nowe rozwiązania to także możliwość większej kontroli klientów banku nad płatnościami. Odbiorca płatności będzie mógł bowiem zablokować środki na karcie dopiero wówczas, gdy jej właściciel zatwierdzi kwotę transakcji. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie istotne, gdy chodzi o usługi hotelowe, jeżeli bowiem hotel ściągnie od klienta wyższą sumę niż ten powinien uiścić, klient nie będzie musiał jej zapłacić. Jak zostało już zasygnalizowane, termin na udzielenie odpowiedzi na skargę klienta wynosi już 15, a nie 30 dni licząc od dnia otrzymania skargi, jak to było do tej pory. Jak zaznaczają jednak urzędnicy z biura Rzecznika Finansowego, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni roboczych. Co więcej, wprowadzono również możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy ramowej z bankiem, przy czym gdy będzie to miało miejsce przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy, bank może nałożyć na klienta opłaty będące odpowiednikiem kosztów poniesionych wskutek wypowiedzenia umowy. Nowe rozwiązania przewidują również, że banki muszą szczegółowo informować swoich klientów o faktycznie ponoszonych kosztach i opłatach, w tym choćby o kursie walutowym, co ma pozwolić klientom racjonalnie gospodarować swoimi środkami.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną