Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom czy prezydentom miast. Aktualnie zgodę na udostępnianie danych z rejestrowych za pomocą urządzeń transmisyjnych posiada ok. 1 000 podmiotów w całej Polsce. Podmioty te nie muszą więc każdorazowo zwracać się o udostępnienie im żądanych informacji, gdyż otrzymują one wszelkie dane dzięki systemowi teleinformatycznemu. Od stycznia 2019 r. urząd, który otrzyma wniosek o udostępnianie danych jednostkowych od podmiotu mającego dostęp do danych rejestrowych za pomocą urządzeń teletransmisyjnych (a obecnie urzędy otrzymują nawet kilkaset tysięcy wniosków rocznie), będzie mógł odmówić rozpatrzenia wniosku poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Z takiego rozwiązania urzędy nie będą mogły jednak skorzystać z przypadku indywidualnych wniosków obywateli. Z kolei z początkiem maja 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające roczny limit danych rejestrowych, o których udostępnienie będzie można wnioskować – będzie on wynosił 300 danych jednostkowych, czyli dotyczących jednej osoby albo osób zameldowanych pod jednym adresem i co roku będzie się odnawiał. W sytuacji, gdy wnioskodawca przekroczy limit będzie musiał zaczekać do kolejnego roku albo wnioskować o udostępnienie danych w trybie teletransmisji. Warto wspomnieć, że omówione zmiany stanowią rezultat wejścia w życie ustawy z dnia  22 marca 2018 o komornikach sądowych.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną