O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić wysokość szkody z tytułu OC, jeżeli po kolizji drogowej właściciel dokonał naprawy pojazdu. Jak zauważył Sąd Okręgowy w Szczecinie wątpliwym jest czy w takiej sytuacji jako wysokość należnego odszkodowania traktować równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego czy raczej sumy widniejące na rachunkach z warsztatu samochodowego bądź kwoty wyliczone przez biegłego. Opisane problemy dotyczyły następujących sytuacji – w pierwszej z nich (sygn. akt III CZP 51/18) warsztat samochodowy obliczył wysokość szkody, motocykl został naprawiony przy wykorzystaniu nieoryginalnych części, ale jego właściciel nie przedstawił stosownej faktury. W drugiej (sygn. akt III CZP 64/18), do szkody miało dojść na parkingu hotelowym, auto zostało naprawione w Berlinie, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za naprawę oraz holowanie. Trzecia sytuacja (sygn. akt ( III CZP 72/18) dotyczyła właściciela, który auta nie naprawił i w takim stanie je sprzedał. Natomiast w czwartej (sygn. akt III CZP 74/18) właściciel auta sam ustalił hipotetyczne koszty naprawy pojazdu, następnie naprawił auto, ale nie udało mu się go przywrócić do stanu sprzed naprawy. W żadnej z tych spraw SN nie podjął uchwały, gdyż w jego opinii występujące w nich problemy zostały już uprzednio rozstrzygnięte w orzecznictwie. Jeżeli chodzi o sprawy oznaczone sygn. akt III CZP 51/18 i III CZP 74/18, w których naprawiono pojazdy, ale bez użycia oryginalnych części, to w opinii Sędzi przewodniczącej Moniki Koby, w judykaturze dostatecznie utrwaliło się już stanowisko, iż roszczenie z tytułu OC oraz kosztów naprawy pojazdu po kolizji przysługuje niezależnie od tego, czy właściciel pojazdu dysponuje rachunkami z warsztatu. Obowiązek naprawienia szkody powstaje już w chwili jej powstania, a zatem nie można go w żaden sposób uzależniać od istnienia faktur. Jak przypomniał Sąd Najwyższy, już od lat 80. można domagać się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia także wtedy, gdy naprawiło się pojazd. Wówczas odszkodowanie nie musi pokrywać się z równowartością poniesionych kosztów naprawy, gdyż należy tu uwzględniać również wszelkie wydatki, które są uzasadnione ekonomicznie oraz takie, które będą konstruować szkodę. SN przypomniał też o treści art. 363 § 1 kc, w myśl którego: ,,naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną