O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić wysokość szkody z tytułu OC, jeżeli po kolizji drogowej właściciel dokonał naprawy pojazdu. Jak zauważył Sąd Okręgowy w Szczecinie wątpliwym jest czy w takiej sytuacji jako wysokość należnego odszkodowania traktować równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego czy raczej sumy widniejące na rachunkach z warsztatu samochodowego bądź kwoty wyliczone przez biegłego. Opisane problemy dotyczyły następujących sytuacji – w pierwszej z nich (sygn. akt III CZP 51/18) warsztat samochodowy obliczył wysokość szkody, motocykl został naprawiony przy wykorzystaniu nieoryginalnych części, ale jego właściciel nie przedstawił stosownej faktury. W drugiej (sygn. akt III CZP 64/18), do szkody miało dojść na parkingu hotelowym, auto zostało naprawione w Berlinie, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za naprawę oraz holowanie. Trzecia sytuacja (sygn. akt ( III CZP 72/18) dotyczyła właściciela, który auta nie naprawił i w takim stanie je sprzedał. Natomiast w czwartej (sygn. akt III CZP 74/18) właściciel auta sam ustalił hipotetyczne koszty naprawy pojazdu, następnie naprawił auto, ale nie udało mu się go przywrócić do stanu sprzed naprawy. W żadnej z tych spraw SN nie podjął uchwały, gdyż w jego opinii występujące w nich problemy zostały już uprzednio rozstrzygnięte w orzecznictwie. Jeżeli chodzi o sprawy oznaczone sygn. akt III CZP 51/18 i III CZP 74/18, w których naprawiono pojazdy, ale bez użycia oryginalnych części, to w opinii Sędzi przewodniczącej Moniki Koby, w judykaturze dostatecznie utrwaliło się już stanowisko, iż roszczenie z tytułu OC oraz kosztów naprawy pojazdu po kolizji przysługuje niezależnie od tego, czy właściciel pojazdu dysponuje rachunkami z warsztatu. Obowiązek naprawienia szkody powstaje już w chwili jej powstania, a zatem nie można go w żaden sposób uzależniać od istnienia faktur. Jak przypomniał Sąd Najwyższy, już od lat 80. można domagać się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia także wtedy, gdy naprawiło się pojazd. Wówczas odszkodowanie nie musi pokrywać się z równowartością poniesionych kosztów naprawy, gdyż należy tu uwzględniać również wszelkie wydatki, które są uzasadnione ekonomicznie oraz takie, które będą konstruować szkodę. SN przypomniał też o treści art. 363 § 1 kc, w myśl którego: ,,naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną