Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do Trybunału dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, który uprzednio zakwestionował konstytucyjność art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przepis ten wskazuje, że pojazd usunięty z drogi musi pozostać na parkingu strzeżonym, określonym przez starostę tak długo jak nie zostanie uiszczona opłata za jego usunięcie i parkowanie, a nadto, że wydanie pojazdu następuje dopiero po okazaniu stosownego dowodu uiszczenia opłaty. Jak podkreślił RPO przepisy w swym obecnym kształcie zbyt daleko ingerują w prawo własności, ponieważ pozbawiają właściciela możności korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków, a przy tym nie są niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci pobrania opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu. Trybunał Konstytucyjny ustosunkowując się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że stopień ingerencji prawodawcy w prawo własności jest rzeczywiście niewspółmierny do celu, jakiemu służą wskazane przepisy. Co ważne, TK zauważył też, że konieczność wniesienia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu ma drugorzędne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku publicznego. W opinii Trybunału wolą ustawodawcy było, żeby kierowcy zostali zmobilizowani do niezwłocznego uiszczenia należności publicznoprawnych, które następnie wpływałyby do budżetu powiatów. Co więcej, środek, o którym traktuje powołany przepis prawa o ruchu drogowym uznać należy za nieproporcjonalny, jeżeli  funkcjonują instrumenty pozwalające na egzekwowanie należności publicznoprawnych. Sędziowie TK na gruncie rozważań o szeroko pojmowanym prawie własności zaznaczyli również, że możliwość korzystania z samochodu oddziałuje też na możność korzystania z innych konstytucyjnych wolności i praw, w tym np. prawa do przemieszczania się. Stąd też w ocenie TK prawodawca wprowadzając taką regulację, wykroczył poza ramy zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżone przepisy utracą moc wraz z upływem 9 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej, jak wyraził się Trybunał pomimo wyeliminowania omawianych regulacji, obowiązek uiszczania opłat za usunięcie auta i jego parkowanie, zostanie zachowany.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną