Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

30 listopada 2018

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zainicjowała łącznie kilkadziesiąt postępowań przed stołecznymi sądami domagając się, by jej członkowie uzyskali dostęp do przydomowych garaży. Spółdzielnia ta wniosła o wykreślenie z III działu księgi wieczystej nieodpłatnej bezterminowej służebności gruntowej, która w praktyce polegała na możliwości przejazdu oraz przechodu przez pas drogi o 8 metrach szerokości. Spóldzielnia niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jednakże jak się potem okazało – uczyniła to po terminie, w związku z czym Sąd ją odrzucił. Strona złożyła zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej argumentując, że dotrzymała terminu do wniesienia skargi. Tymczasem Sąd Okręgowy posługując się systemem PESEL stwierdził, że w latach 2014 oraz 2017 zmarli uczestnicy postępowania, lecz mimo to nie zostało ono umorzone ani zawieszone. W obliczu takiej sytuacji Sąd Najwyższy zwrócił skargę kasacyjną wskazując, iż na gruncie niniejszego stanu faktycznego postępowanie należało zawiesić. Sąd Okręgowy doręczył więc spadkobiercom zmarłych uczestników odpisy skargi kasacyjnej oraz zażalenia. Jako że Spółdzielnia zainicjowała kilkadziesiąt analogicznych spraw, opisany problem wystąpił w każdej z nich. Mając na uwadze stopień złożoności sprawy, Sąd Okręgowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego czy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej postępowanie trzeba zawiesić jak nakazywałby to art. 174 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, a potem podjąć je z udziałem następców prawnych zmarłych uczestników, czy raczej postępowanie toczyć w dalszym ciągu oraz umożliwić spadkobiercom wniesienie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jak zauważył Sędzia sprawozdawca prof. Karol Weitz postępowanie wieczystoksięgowe ma charakter szczególny, wszak służy rejestracji zdarzeń prawnych odnoszących się do nieruchomości. Sąd Najwyższy dokładnie pochylił się nad wykładnią art. 626¹ § 2 kpc, który stanowi, że w przypadku postępowania wieczystoksięgowego: ,,uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić”. Zdaniem SN następca prawny uczestnika nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w tym przepisie. W konsekwencji, jeżeli w toku postępowania umiera któryś z uczestników, którego prawo ma zostać wykreślone, to wówczas  następca prawny zmarłego nie jest właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej. Sędzia Weitz podkreślił przy tym, że: ,,przedmiot następstwa prawnego nie obejmuje przedmiotu postępowania wieczystoksięgowego. A zatem przepisów o zawieszeniu postępowania nie stosuje się. SN miał na względzie, że następcy prawni także korzystają z ochrony swych praw i są z tym związane pewne ryzyka. Uznał jednak, że adekwatnym środkiem będzie powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Opisana uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego została wydana w dniu 28 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną