O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

19 listopada 2018

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

W dniu 15 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 52/18. W swojej uchwale SN podkreślił, że możliwym jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i przyłączenie tego pomieszczenia do innego lokalu, ale znajdującego się w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, Sąd ten zauważył, że dla dokonania podziału prawnego lokalu będącego odrębną nieruchomością potrzebna jest uchwała, w której swoją zgodę na podział wyrażą właściciele poszczególnych lokali, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy podkreślić, że istota sporu w niniejszej sprawie zasadzała się na tym, że w pewna właścicielka mieszkania w jednej z wrocławskich wspólnot mieszkaniowych zakupiła niewielką komórkę przynależną do nieruchomości od innego właściciela, który również był członkiem wspólnoty. Sąd wieczystoksięgowy, przed którym toczyło się postępowanie musiał odpowiedzieć na pytanie, cz w tego rodzaju transakcji wymagana jest zgoda wszystkich członków wspólnoty oraz czy odłączenie pomieszczenia stanowi podział nieruchomości na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że: ,,połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”. Z uwagi na złożoność obu tych zagadnień, Sąd orzekający w sprawie zwrócił się z tymi pytaniami właśnie do Sądu Najwyższego. Co ważne, SN orzekł nie tylko o tym, że w omawianej sytuacji niezbędna jest uchwała wspólnoty, ale dodał również, że aby skutecznie złożyć wniosek o wpis pomieszczenia przynależnego do KW wystarcza samo oznaczenie bez potrzeby nadawania takiemu pomieszczeniu osobnego numeru. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że dozwolony jest obrót pomieszczeniami przynależnymi między właścicielami odrębnych lokali w ramach wspólnoty. Takie działania każdorazowo należy jednak traktować jak podział nieruchomości, przez co zawsze wymagają one zgody członków wspólnoty. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że mając na względzie na dopuszczalność obrotu nimi, garaże czy strychy nie stanowią części składowych rzeczy w myśl art. 47 kc.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną