O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

19 listopada 2018

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

W dniu 15 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 52/18. W swojej uchwale SN podkreślił, że możliwym jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i przyłączenie tego pomieszczenia do innego lokalu, ale znajdującego się w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, Sąd ten zauważył, że dla dokonania podziału prawnego lokalu będącego odrębną nieruchomością potrzebna jest uchwała, w której swoją zgodę na podział wyrażą właściciele poszczególnych lokali, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy podkreślić, że istota sporu w niniejszej sprawie zasadzała się na tym, że w pewna właścicielka mieszkania w jednej z wrocławskich wspólnot mieszkaniowych zakupiła niewielką komórkę przynależną do nieruchomości od innego właściciela, który również był członkiem wspólnoty. Sąd wieczystoksięgowy, przed którym toczyło się postępowanie musiał odpowiedzieć na pytanie, cz w tego rodzaju transakcji wymagana jest zgoda wszystkich członków wspólnoty oraz czy odłączenie pomieszczenia stanowi podział nieruchomości na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że: ,,połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”. Z uwagi na złożoność obu tych zagadnień, Sąd orzekający w sprawie zwrócił się z tymi pytaniami właśnie do Sądu Najwyższego. Co ważne, SN orzekł nie tylko o tym, że w omawianej sytuacji niezbędna jest uchwała wspólnoty, ale dodał również, że aby skutecznie złożyć wniosek o wpis pomieszczenia przynależnego do KW wystarcza samo oznaczenie bez potrzeby nadawania takiemu pomieszczeniu osobnego numeru. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że dozwolony jest obrót pomieszczeniami przynależnymi między właścicielami odrębnych lokali w ramach wspólnoty. Takie działania każdorazowo należy jednak traktować jak podział nieruchomości, przez co zawsze wymagają one zgody członków wspólnoty. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że mając na względzie na dopuszczalność obrotu nimi, garaże czy strychy nie stanowią części składowych rzeczy w myśl art. 47 kc.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną