Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

13 września 2018

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

Pewien mężczyzna zwrócił się do wójta, aby ten umorzył jego zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnienia. Z postępowania, jakie zostało wszczęte w sprawie wynika, że mężczyzna ten jest bezrobotny, a nadto posiada orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Poza tym mieszka sam, utrzymuje się jedynie z zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 604 zł miesięcznie. Ustalono również, że mężczyzna ten żyje skromnie – w mieszkaniu posiada jedynie podstawowe sprzęty. Ponadto, jest on osobą schorowaną i musi leczyć się ambulatoryjnie, w tym w poradni zdrowia psychicznego. Pomimo dysponowania takimi informacjami, wójt nie umorzył mężczyźnie zaległości, gdyż w jego opinii nie spełnia on wymogów z art. 67a §1 pkt 3 i § 2 Ordynacji Podatkowej. Wójt podkreślił, że mężczyzna nie wykazał istnienia ważnego interesu, a nadto zauważył, że zaległości powstały z tego powodu, że mężczyzna ten nie złożył deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami. Choć sprawa trafiła następnie do SKO, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta. Mężczyzna wniósł zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który ostatecznie uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem WSA SKO nie uwzględniło wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy, w tym zwłaszcza kosztów utrzymania, jakie ponosi skarżący oraz tytułu prawnego, jaki przysługuje mu do zajmowanej nieruchomości. Co ciekawe, kiedy sprawa trafiła po raz drugi do Kolegium, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta, a także w dalszym ciągu nie odniosło się do kwestii tytułu prawnego do nieruchomości, a jedynie powołało się na dane uzyskane z tym zakresie przez wójta. Należy bowiem podkreślić, że w tej sprawie do mężczyzny zwrócił się sam wójt, ten jednak odpowiedział, że dane dotyczące tytułu prawnego do jego nieruchomości są przecież znane wójtowi z urzędu. Powyższe braki skłoniły mężczyznę do ponownego zaskarżenia rozstrzygnięcia SKO, co okazało się słuszne, gdyż Sąd po raz wtóry rozpoznający sprawę zauważył, że stwierdzenia Kolegium są sprzeczne ze wcześniejszym wyrokiem. W opinii WSA w Rzeszowie choć rozstrzygnięcie o umorzeniu opłat za zagospodarowanie odpadami podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego, to jednak organ musi przeprowadzić postępowanie w taki sposób, aby ustalić, czy zaistniały przesłanki w postaci ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego. Zawsze też organ musi odnieść się do ustawowych przesłanek zwolnienia, a nadto racjonalnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie – czego nie uczyniło SKO w niniejszej sprawie. Co więcej, WSA w Rzeszowie uznał, że rozważania organów administracji publicznej w przedmiocie umorzenia zaległości są wybiórcze, wszak koncentrują się jedynie na powszechności obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale całkowicie pomijają zagadnienie ponoszenia ciężaru ekonomicznego opłat. Tymczasem skarżący utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej, a zatem ze środków publicznych i z tych też środków musiałby on spłacić zaległość. W związku z powyższym uznać należy, że wyegzekwowanie takiej opłaty nie tylko nie przysporzyłoby zasobów publicznych, ale wręcz spowodowałoby niedobór w środkach koniecznego utrzymania mężczyzny, który to niedobór i tak musiałby być zaspokojony ze środków publicznych. Konsekwencją argumentacji Sądu było to, że uchylił on zarówno decyzję SKO jak i poprzedzającą ją decyzję wójta. W opinii WSA w Rzeszowie prawidłowe załatwienie sprawy wymaga ponownego przeprowadzenia postępowania od samego początku. Omówione rozstrzygnięcie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 8 marca 2018 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 845/17.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną