Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

13 września 2018

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

Już od połowy października każda osoba korzystająca z bankowości elektronicznej, będzie mogła za jej pośrednictwem przejść do Internetowego Konta Pacjenta i zapoznać się z dokumentacją medyczną na swój temat. W środę 12 września br. weszła bowiem w życie tzw. ustawa o Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej. Jak podkreśla Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uruchomienie tzw. Krajowego Węzła pozwoli nawiązać współpracę z bankami, wskutek czego aż 10 mln osób korzystających z bankowości elektronicznej uzyska dostęp do kont pacjenta: ,,teraz w bankach internetowych działa zakładka e-Urząd, dzięki której można złożyć np.: wnioski dotyczące świadczeń takich jak 500 plus. Na podobnej zasadzie, jednym kliknięciem, ma być możliwy dostęp do IKP”. Co ciekawe, do chwili obecnej Internetowe Konto Pacjenta założyło nieco ponad 500 osób. Niemniej zaznaczyć trzeba, że w chwili obecnej nie są na nim dostępne jeszcze wszystkie informacje, jakie docelowo mają się na nim znaleźć. Zdaniem Wiceministra Janusza Cieszyńskiego zachętą do korzystania z takiego konta będzie fakt, że już wkrótce znajdą sią na nim nowe funkcjonalności, stanie się ono jeszcze bardziej przejrzyste dla pacjenta, a nadto: ,,od 15 października każdy, kto będzie mieć IKP, będzie mógł sprawdzić kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także zobaczy, ile kosztowały świadczenia, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia”. Ale czy takie konto w ogóle jest potrzebne? Pomysłodawcy IKP wskazują, że za jego pośrednictwem każdy pacjent będzie mógł upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych oraz informacji o stanie zdrowia. Oprócz tego poprzez konto będzie można wyrazić zgodę (lub odmowę jej wyrażenia) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, a także uzyskać informacje w przedmiocie wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie świadczenia. Internetowe Konto Pacjenta pozwoli również zapoznać się z informacjami o wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę, a nawet dowiedzieć się, jakie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługują pacjentowi w danym dniu. Wejście w życie nowych przepisów umożliwi również dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), który udostępnia Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem IKP.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną