O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

27 sierpnia 2018

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Łd 64/18) choć osoba, która na co dzieńkorzysta z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi liczyć się z tym, że będzie musiała opłacić zaległy abonament, to jednak w pierwszej kolejności należy umożliwić jej dobrowolne uiszczenie zaległości. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w październiku 2015 r. skierował do T.S., na jego adres zamieszkania upomnienie w sprawie opłaty abonamentowej za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2015 r. Jako że adresata nie było w domu, przesyłkę odebrał jego syn. Co ważne, listonosz nie zaznaczył jednak na potwierdzeniu odbioru, że list odebrał dorosły domownik. W związku z doręczeniem upomnienia, przeciwko T.S. wszczęto egzekucję administracyjną. Właściwy adresat - T.S. podnosił, że nie otrzymał upomnienia, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest nielegalne. Podkreślił też, że poczta nie zaznaczyła w tytule wykonawczym, w jaki sposób upomnienie zostało doręczone, a on sam nie upoważnił żadnego z domowników do odbierania adresowanej do niego korespondencji. Zaprzeczył też jakoby syn przekazał mu odebrane pismo. Powyższe zarzuty spotkały się z krytyką tak Poczty Polskiej jak i organów egzekucyjnych.  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż dowodem odebrania przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, na którym widnieje podpis dorosłego syna T.S. Mimo iż jest on nieczytelny, to listonosz uzupełnił go o imię, nazwisko odbierającego, a także stopień pokrewieństwa. W jego opinii skoro właściwy adresat neguje prawdziwość podpisu na potwierdzeniu odbioru, winien tę okoliczność udowodnić. Podkreślić trzeba, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych posługuje się domniemaniem, w myśl którego osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Kontrolą wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej zajmuje się wyznaczony w tym celu operator, obecnie na lata 2016-2025 została nim Poczta Polska SA. Istotnym jest, że do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a wierzycielem uprawnionym zarówno do prowadzenia egzekucji jak i wystawiania tytułów wykonawczych związanych z zaległościami abonamentowymi jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. WSA w Łodzi, do którego wpłynęła sprawa zauważył, że gdy adresat przesyłki jest nieobecny, można doręczyć ją za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, jeśli ten podjął się oddania pisma adresatowi. Z kolei o samym fakcie doręczenia listu również należy zawiadomić adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe - w drzwiach mieszkania. W niniejszej sprawie co prawda przesyłkę odebrał syn skarżącego T.S., ale na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki nie odnotowano tego faktu, co w opinii Sądu rodzi słuszne wątpliwości w przedmiocie tego, komu faktycznie doręczono list. Ponadto, jak zauważył Sąd listonosz postąpił niewłaściwie   przekreślając potwierdzenie doręczenia i odręcznie wpisując imię i nazwisko odbierającego, gdyż podpis odbiorcy korespondencji powinien być czytelny, a w razie gdy taki nie jest – listonosz nie może samodzielnie wpisać personaliów osoby, która odebrała przesyłkę. Parafka, jaka widnieje na potwierdzeniu odbioru, w opinii Sądu nie może zastępować podpisu, gdyż nie sposób ustalić na jej podstawie ani jednej litery składającej się na nazwisko podpisującego. Mając powyższe na uwadze WSA w Łodzi przyjął, że upomnienie nie zostało doręczone skutecznie, a w konsekwencji nie wywołało skutków prawnych. To z kolei podważa prawidłowość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko T.S.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną