Czy lekarz może donosić na pacjentów? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy lekarz może donosić na pacjentów?

6 czerwca 2018

Czy lekarz może donosić na pacjentów?

Nad tą kwestią pochylił się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 29 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt SDI 13/18. Sprawa dotyczyła lekarza Grzegorza Ś., wobec którego toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Mężczyzna został obwiniony o to, że po tym jak udzielił poszkodowanej Agnieszce P. porady medycznej dotyczącej jej dziecka, wystosował pismo do dyrektora jednego z ośrodków pomocy społecznej, w którym poinformował, że kobieta niewłaściwie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Podniósł też, że jest ona osobą niewydolną wychowawczo, a na poparcie swoich słów przytoczył przykłady jej zachowań wobec dziecka. Co ciekawe, Grzegorz Ś. swoje pismo opatrzył pieczątką lekarską. Wskutek zawiadomienia lekarza pracownik opieki społecznej przeprowadził kontrolę mającą na celu sprawdzenie, jak Agnieszka P. zachowuje się w stosunku do dziecka. Po interwencji stwierdzono, że informacje uzyskane od lekarza nie były prawdziwe, a Grzegorz Ś. przekazał je ośrodkowi pomocy społecznej jedynie po to, aby wziąć odwet na kobiecie. Okazało się bowiem, że lekarz był szwagrem ojca dziecka, który pozostawał w konflikcie z Agnieszką P. Z kolei o tym, że dziecko ma być źle traktowane przez matkę dowiedział się właśnie od jej byłego partnera. Sąd lekarski I instancji uznał, że Grzegorz Ś. jest winny zarzucanego mu czynu, który oceniono jako naruszenie zasad etyki zawodowej, wszak w myśl art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej ,,naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”. Mężczyzna został ukarany naganą. Grzegorz Ś. odwołał się od wyroku do Naczelnego Sądu Lekarskiego, jednak ten utrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Obwiniony we wniesionej przez siebie kasacji podkreślał, że ograniczono mu prawo do obrony, a nadto dotychczas błędnie ustalono stan faktyczny sprawy, bowiem istniały przyczyny do przeprowadzenia kontroli społecznej Agnieszki P., a wystosowane przez niego pismo nie było donosem. W opinii lekarza ma on obowiązek zawiadomić odpowiednie organy, jeżeli w danej rodzinie dochodzi do przemocy, tym bardziej, że w niniejszej sprawie działał on dla dobra dziecka. Naczelny rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej, który również brał udział w postępowaniu, domagał się oddalenia kasacji. Wskazywał on mianowicie, że zarzut, jaki wysunięto wobec Grzegorza Ś. nie dotyczył wysłania przez niego pisma, ale jedynie umieszczenia na fałszywym zawiadomieniu pieczątki lekarskiej. Sąd Najwyższy kasację oddalił uznając ją za niezasadną. Jak zauważył SN obwiniony lekarz w wiadomości do ośrodka pomocy społecznej świadomie podał takie dane, które godziły w dobre imię matki dziecka, sugerujące, że Agnieszka P. się nim nie opiekuje, podczas gdy przeprowadzona kontrola wykazała, że kobieta właściwie zajmowała się małoletnim. Sędzia Marek Pieruszyński podkreślił, że: ,,powoływanie się na naruszenia konstytucyjnej wolności wypowiedzi jest niesłuszne. W tej sprawie istotne było, że nie zwykły obywatel, lecz lekarz posługujący się pieczątką przekazał błędną informację. A co więcej lekarz spokrewniony z ojcem dziecka, który wiedział o konflikcie między rodzicami”. Podsumowując swoje rozważania Sąd Najwyższy stwierdził, że lekarz w przypadkach tego rodzaju, obowiązany jest kierować się szczególną ostrożnością oraz wysłuchać obie strony, zanim zdecyduje się na wysłanie stosownej informacji. Tymczasem w niniejszej sprawie Grzegorz Ś. kierował się wyłącznie racjami byłego partnera Agnieszki P., a tym samym podważył zasadę zaufania do zawodu lekarza.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną